Bez kategorii

regulamin

NAJWYŻSZY TRYBUNAŁ NARODOWY

REGULAMIN

NAJWYŻSZEGO TRYBUNAŁU NARODOWEGO:

podstawy prawne, istota, cele i struktura

 1. Najwyższy Trybunał Narodowy jest sądem ludowym, utworzonym na podstawie Dekretu z dnia 23 lipca 2021 r., Preambuły i § 33 ust. 11 w zw. z § 39 ust. 1 Statutu Trybunału Narodowego (KRS 0000686478), celami Trybunału Narodowego i formami ich realizacji, a także Artykułem 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka:

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

 • Najwyższy Trybunał Narodowy jest oddolną, społeczną misją obywatelską na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego, opartą na wymienionej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej formie sprawowania władzy oraz uzupełniająco i wspomagająco – na wymienionej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadzie demokratycznego państwa prawnego – oraz zagwarantowanych wolnościach, prawach i obowiązkach człowieka i obywatela.
 • Najwyższy Trybunał Narodowy został ustanowiony i działa na podstawie art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniającego wolność tworzenia ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń, a ponadto na podstawie treści Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mówiącej o woli obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do „zagwarantowania praw obywatelskich, a działaniu instytucji publicznych zapewnieniu rzetelności i sprawności”, i w tym celu ustanowienia „praw podstawowych dla państwa opartych na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.
 • Celem i zadaniem Najwyższego Trybunału Narodowego jest – przywrócenie państwa prawa, zasad sprawiedliwości społecznej i harmonii współżycia społecznego – procedowanie Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego w zakresie rozliczania oprawców Narodu, państwa w państwie, układu zamkniętego, nadzwyczajnej kasty – wydawanie orzeczeń i aktów prawnych.

Narodowy Sąd Obywatelski, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Organ założycielski: Prezes DiS; KRS 0000600596; REGON 363671575

BGŻ BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/

 • Najwyższy Trybunał Narodowy rozstrzyga w myśl prawa naturalnego niebudzące wątpliwości naruszenia prawa przez niegodnych reprezentantów pierwszej, drugiej i trzeciej władzy.
 • Najwyższym Trybunałem Narodowym kieruje i reprezentuje go Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego, który winien posiadać wykształcenie wyższe, nie może być jednak pracownikiem sądu państwowego ani jakiejkolwiek innej instytucji związanej z wymiarem sprawiedliwości.
 • Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego zwołuje rozprawy sądowe Najwyższego Trybunału Narodowego: przeciwko urzędnikom i funkcjonariuszom najwyższych organów państwa Polskiego, godzących w prawa człowieka i naruszających godność urzędu.
 • Najwyższy Trybunał Narodowy orzeka w składzie 1, 3, 7 i pełnym składzie sędziów. W imieniu Najwyższego Trybunału Narodowego działają Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego, powoływani przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 • Przy powołaniu na Sędziego Najwyższego Trybunału Narodowego kandydat składa wobec Prezesa Trybunału Narodowego ślubowanie według następującej roty

Ślubuję uroczyście jako Sędzia Najwyższego Trybunału Narodowego służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, stać na straży praworządności, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z wartościami prawa naturalnego, bezstronnie według mego sumienia, dochować zasad stałej i niezmiennej woli przyznania każdemu należnego mu prawa, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.„;

składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg.„.

 1. Postępowania sądowe są dwuinstancyjne. Od środka odwoławczego na orzeczenie pobiera się opłatę stałą w wysokości 100 tysięcy złotych. Kwotę należy uiścić na konto Trybunału Narodowego BGŻ BNP PARIBAS: 38160014621830524780000001.
 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego mają obowiązek odbywać szkolenia, zarządzane przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego, mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji. W trakcie tych szkoleń są systematyzowane i podnoszone wiedza i umiejętności Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego w zakresie ich możliwości i zadań.
 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy mają prawo używać imiennych stempli i imiennych wizytówek o jednolitej treści, ustalonej przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego: Sędzia Pokoju (odpowiednio: Ławnik) Narodowego Sądu Obywatelskiego, imię i nazwisko, tytuły, dane identyfikacyjne (adres, telefon, e-mail).
 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego pisemne wystąpienie do wszelkich instytucji sporządzają wyłącznie na papierze firmowym Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego mogą w składzie powoływanym przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego wydawać orzeczenia, mające charakter moralny, oceniający i opiniodawczy, a także ostracyzmu.
 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego, wyróżniający się inicjatywą i skutecznością w swej działalności, mogą być odznaczeni honorowymi odznaczeniami Narodowego Sądu Obywatelskiego, przyznawanymi i wręczanymi przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 1. Organem założycielskim Najwyższego Trybunału Narodowego jest Prezes Trybunału Narodowego (KRS 0000686478), który pełni funkcję Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 1. Pierwszego Prezesa i Prezesów Najwyższego Trybunału Narodowego powołuje zgromadzenie Sędziów Najwyższego Trybunału Narodowego. Prezes ma takie same uprawnienia reprezentacyjne i procesowe jak Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego.
 1. Siedziba Najwyższego Trybunału Narodowego: 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19.
 1. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://trybunal-narodowy.pl/

Organ założycielski: Prezes DiS                                                                                                NAJWYŽSZY TRYBUNAŁ NARODOWY

KRS 0000600596                                                                                                                              58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

REGON 363671575                                                                                                               tel. +48 791 830 093

BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690                                                                                                                              sekretariat@trybunal-narodowy.pl