Statut

Statut Trybunału Narodowego
organizacji prawno-człowieczej
Preambuła


W trosce o dobro demokracji w Polsce oraz rozwój ruchu narodowego, o dalszy i szybszy proces jego samoorganizacji i federalizacji, pragniemy na rzecz środowiska inicjatyw obywatelskich, kształtować sprzyjające postawy patriotyczne wobec organizacji społecznych, budować ich rzetelny wizerunek, być jednym z rzeczników sektora, wzmacniać porozumienia branżowe i regionalne, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych.
Będąc otwartym na współpracę partnerską z innymi środowiskami, działając dla wzmocnienia poczucia tożsamości sektora i widząc potrzebę silniejszej jego reprezentacji, zwłaszcza wobec administracji publicznej, ustanawiamy federację stowarzyszeń i organizacji. Jej działania będziemy opierać na konstytucyjnych zasadach wolności, pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu związków, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych zrzeszając się w federację krajową.
Szczególny nacisk będziemy kłaść na poszanowanie praw człowieka i obywatela w Polsce, na przeciwdziałanie naruszeniom przyrodzonej i niezbywalnej godności ludzkiej. Przywrócenie właściwej etyki we wspólnocie, władczej roli narodu, praw suwerena i szacunku dla obywatela jest fundamentem normalnego współżycia społecznego. Prawa człowieka muszą być powszechne, przyrodzone, niezbywalne, nienaruszalne, naturalne i niepodzielne. Krzywdzenie ludzi i naruszanie praw człowieka nie może być akceptowane.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.

 1. Ogólnopolska federacja / związek stowarzyszeń pod nazwą Trybunał Narodowy, zwany dalej Federacją, zrzesza stowarzyszenia, fundacje i inne osoby prawne działające nie dla zysku, lecz dla dobra wspólnego.
 2. Siedzibą Federacji jest Jelenia Góra.
 3. Federacja jest ogólnopolską strukturą, która działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności organizacji członkowskich i jej tożsamości.
 4. Federacja reprezentuje swoich członków oraz podmioty uprawnione.
 5. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Terenowymi oddziałami Federacji są odpowiednie okręgi wojewódzkie. Oddziały te będą nosiły nazwę właściwych Rad Federacji, które za pomocą Koordynatorów mogą tworzyć Grupy Lokalne w okręgach wyborczych danego województwa.
 7. Federacja może być członkiem / koalicjantem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania.
  Rozdział 2
  Cele i formy ich realizacji
  § 2.
  Celem Federacji jest:
 8. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa patriotycznego i wzmacnianie dla dobra wspólnego aktywnych działań obywateli na poziomie regionalnym, krajowym i zagranicznym,
 9. rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowisk i organizacji pozarządowych,
 10. rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji członkowskich,
 11. kształtowanie i promowanie moralnych postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku,
 12. opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu ogólnopolskim,
 13. działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli,
 14. wspieranie prospołecznej działalności organizacji członkowskich,
 15. prowadzenie prac na rzecz stabilności ekonomicznej organizacji pozarządowych i poszukiwania źródeł nowych środków finansowych dla organizacji pozarządowych,
 16. reprezentacja organizacji pozarządowych, należących do Federacji, wobec sektora publicznego i innych środowisk,
 17. nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi,
 18. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wzmacniania umiejętności liderów organizacji pozarządowych oraz poszerzanie ich wiedzy z zakresu polityk publicznych,
 19. wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie dostępu do kultury i podnoszenie kompetencji kulturalnych obywateli,
 20. wspieranie aktywności społecznej w obszarze wzmacniania społeczności lokalnej,
 21. wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju gospodarki, realizowania polskiej polityki monetarnej oraz działań na rzecz demokracji bezpośredniej,
 22. propagowanie działań społecznych zmierzających do poszanowania praw człowieka i praw obywatela.
  § 3.
 23. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw pozarządowych działających w obszarach pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 24. Federacja może przekazywać dotacje na rzecz swoich członków, a także innych organizacji pozarządowych, na zasadach określonych każdorazowo przez Zarząd. Dotacje mogą być przeznaczane na działania zmierzające do realizacji celów zbieżnych z celami statutowymi Federacji.
  § 4.
  Cele określone w § 2 realizowane są w szczególności przez:
 25. dbałość o przestrzeganie przez organizacje członkowskie standardów wynikających z ustalonych zasad, w szczególności Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, przyjętych uchwałą Walnego Zebrania,
 26. propagowanie tych standardów, w tym szczególnie dotyczących jakości i efektywności działania, w środowisku organizacji pozarządowych,
 27. tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań,
 28. prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych, monitorowanie tych regulacji, a także ich przestrzegania,
 29. zbieranie informacji dotyczących relacji organizacji pozarządowych z administracją publiczną, szczególnie tych, które są istotne dla praktycznej realizacji zasady pomocniczości i rozwoju,
 30. zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych,
 31. inicjowanie działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji społecznych, w szczególności poprzez przygotowanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych,
 32. prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej,
 33. prowadzenie działań pomocowych i mediacyjnych,
 34. zajmowanie stanowiska wobec praktyk związanych z działalnością organizacji pozarządowych,
 35. upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych,
 36. organizowanie szkoleń i prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie szeroko rozumianej partycypacji społecznej i dialogu obywatelskiego.
  Rozdział 3
  Członkowie, ich prawa i obowiązki
  § 5.
  Członkowie Federacji dzielą się na:
 37. członków zwyczajnych,
 38. członków wspierających,
 39. członków honorowych.
  § 6.
 40. Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie bądź inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, nie będąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Federacji i Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
 41. Członek Federacji jest reprezentowany przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną. Osoba fizyczna może reprezentować wyłącznie jeden podmiot prawny – jednego członka Federacji.
 42. Każdy członek Federacji ma prawo do zmiany osoby reprezentującej go w dowolnym terminie.
 43. Osoby zasiadające we władzach Federacji przestają pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia im upoważnienia przez członka Federacji.
  § 7.
 44. Przyjęcie członka zwyczajnego Federacji następuje na pisemny wniosek zainteresowanej organizacji w drodze uchwały Zarządu Federacji.
 45. Odmowę przyjęcia organizacji w poczet członków Federacji Zarząd powinien pisemnie uzasadnić.
 46. Od uchwały i Zarządu zainteresowanej organizacji przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.
 47. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd. Odwołanie złożone po terminie może zostać rozpatrzone przez Walne Zebranie.
  § 8.
  Każdy członek zwyczajny Federacji ma jeden głos.
  § 9.
 48. Członkowie zwyczajni Federacji mają następujące prawa:
  a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji,
  b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,
  c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
  d) zgłaszanie kandydatów do władz.
 49. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
  a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji,
  b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,
  c) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie,
  d) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.
  § 10.
  Organizacje należące do Federacji przedstawiają raporty roczne ze swojej działalności.
  § 11.
 50. Członkiem wspierającym Federację może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która uznaje Statut i zasady programowe Federacji oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Federacji.
 51. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego. W razie odmowy przyjęcia członka wspierającego stosuje się odpowiednio § 7 statutu.
  § 12.
 52. Członkowie wspierający Federację mają prawo:
  a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,
  b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
  c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
 53. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
  a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji,
  b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,
  c) wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Federacji,
  d) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.
  § 13.
 54. Członkiem honorowym może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna, która szczególnie zasłużyła się dla Federacji.
 55. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Federacji, za zgodą danej osoby fizycznej lub prawnej.
  § 14.
 56. Członkowie honorowi Federacji mają prawo:
  a) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,
  b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
  c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
 57. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.
  § 15.
  Ustanie członkostwa następuje wskutek:
 58. rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej z innego powodu – ze skutkiem natychmiastowym,
 59. śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym lub honorowym,
 60. wystąpienia z Federacji, jeżeli zostało złożone na piśmie przez uprawniony organ członka Federacji,
 61. wykluczenia z Federacji.
  § 16.
 62. Wykluczenie członka Federacji może nastąpić ze względu na:
  a) nie wywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych, a w szczególności nieterminowego opłacania składek,
  b) naruszanie postanowień statutu lub uchwał Walnego Zebrania,
  c) działanie na szkodę Federacji,
  d) niegodne działanie podważające autorytet Federacji.
 63. Wykluczenie członka Federacji następuje w drodze uchwały Zarządu.
 64. Wykluczony członek Federacji ma prawo odwołania od wykluczającej uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania.
 65. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
  Rozdział 4
  Władze Federacji
  § 17.
  Władzami Federacji są:
 66. Walne Zebranie,
 67. Zarząd,
 68. Komisja Rewizyjna.
  § 18.
  Walne Zebranie może być:
 69. zwyczajne,
 70. nadzwyczajne.
  § 19.
 71. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane powinno być raz na rok przez Zarząd Federacji.
 72. Zawiadomienie o terminie i projekcie porządku Walnego Zebrania wysyłane jest na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania.
  § 20.
 73. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane z ważnych powodów przez Zarząd.
 74. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Federacji lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 75. Nadzwyczajne Walne Zebranie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.
 76. Zawiadomienie o terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Federacji wysyłane jest na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania.
  § 21.
 77. O zwołaniu Walnego Zebrania informuje się na oficjalnej stronie internetowej Federacji oraz pocztą elektroniczną na adres mailowy widniejący w bazie danych organizacji członkowskich prowadzonej przez biuro Federacji lub listem zwykłym na pisemną prośbę organizacji członkowskiej.
 78. Organizacje członkowskie mają prawo wglądu w swoje dane zawarte w bazie danych prowadzonej przez biuro Federacji oraz żądania ich aktualizacji. Jednocześnie organizacje członkowskie zobowiązane są bez zbędnej zwłoki informować biuro Federacji o każdorazowej zmianie adresu siedziby lub adresu e-mail.
  § 22. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze Statutem.
  § 23. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Federacji, reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli.
  § 24. Członkowie wspierający i honorowi a także Dyrektor biura Federacji oraz zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
  § 25.
  Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 79. dokonywanie zmian w Statucie,
 80. uchwalanie deklaracji programowej oraz rocznych i wieloletnich programów działania Federacji,
 81. uchwalanie regulaminu pracy Walnego Zebrania,
 82. wybór Zarządu, Prezesa i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym lub tajnym – według woli uprawnionych,
 83. uchwalanie rocznego budżetu i założeń budżetowych na kolejne lata,
 84. przyjmowanie sprawozdania merytorycznego Zarządu,
 85. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium z wykonania budżetu,
 86. powoływanie komisji i innych ciał eksperckich,
 87. uchwalanie regulaminu płatności składek członkowskich,
 88. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 89. uchwalenie Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych,
 90. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 91. nadawanie tytułu członka honorowego Federacji,
 92. podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji innych organów Federacji do momentu wyboru tych organów,
 93. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Federacji.
  § 26.
 94. Wnioski na Walnym Zebraniu mogą zgłaszać poszczególni członkowie.
 95. Wnioski składane są do Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 96. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.
  § 27.
  Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu.
  § 28.
 97. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych Federacji.
 98. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
 99. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu.
 100. O drugim terminie Walnego Zebrania członkowie powinni być poinformowani w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
 101. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.
  § 29.
 102. Zarząd składa się od 3 do 7 członków, w tym Prezesa, wybieranych spośród osób rekomendowanych przez przedstawicieli organizacji członkowskich, przez Walne Zebranie na okres czterech lat. Dana osoba może być członkiem Zarządu więcej niż jedną kadencję.
 103. Wybór Prezesa następuje w odrębnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
 104. Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie.
 105. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Wiceprezesa Federacji.
  § 30.
 106. Wybory członków Zarządu Federacji odbywają się według następujących zasad:
  a) Każdy członek zwyczajny, biorący udział w Walnym Zebraniu ma do dyspozycji trzy głosy, przy czym na jednego kandydata można oddać nie więcej niż jeden głos. Uczestnicy Walnego Zebrania nie są zobowiązani do oddania wszystkich głosów.
 107. Wybór członków Zarządu odbywa się zwykłą większością głosów.
 108. Za wybranych do Zarządu uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
 109. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy nieobsadzonych miejsc w Zarządzie pozostało mniej niż liczba tych kandydatów, głosowanie na nich odbywa się ponownie.
  § 31.
 110. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołują Prezes lub Wiceprezes.
 111. Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane na wniosek co najmniej 2/3 członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 112. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Dyrektor biura Federacji z głosem doradczym.
 113. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, jeżeli wystąpią z odpowiednim wnioskiem do Zarządu.
 114. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście i członkowie komisji eksperckich.
  § 32.
 115. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu ustala regulamin pracy Zarządu.
 116. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z regulaminem i bierze w nim udział więcej niż połowa członków Zarządu.
  § 33.
  Do kompetencji Zarządu należą:
 117. kierowanie bieżącymi sprawami Federacji,
 118. realizacja budżetu Federacji,
 119. zaciąganie zobowiązań majątkowych,
 120. uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w sprawach o istotnym znaczeniu dla Federacji i jej członków,
 121. reprezentacja Federacji na zewnątrz,
 122. powoływanie – na wniosek co najmniej 3 członków zwyczajnych – grup tematycznych i zespołów roboczych działających na podstawie własnego regulaminu zaakceptowanego przez Zarząd,
 123. powoływanie i odwoływanie Koordynatorów Wojewódzkich i Grup Lokalnych i upoważnianie ich do reprezentowania Federacji w swoich okręgach terenowych oraz podejmowania działań w zakresie powierzonych im zadań tematycznych,
 124. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 125. przyjmowanie nowych członków,
 126. zatrudnianie Dyrektora biura,
 127. inne sprawy określone w Statucie,
 128. powoływanie komisji etyki w sprawach dotyczących działania członków Federacji lub ich upoważnionych reprezentantów, określając w uchwale zakres i zasady jej działania.
  § 34.
 129. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 130. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
 131. Uchwały Zarządu podlegają zaprotokołowaniu; protokół podpisywany jest przez co najmniej dwóch członków Zarządu.
  § 35.
 132. W przypadku ustąpienia Prezesa Federacji na własną prośbę lub w sytuacji przewidzianej w § 6 pkt. 4, Zarząd upoważnia Wiceprezesa do pełnienia obowiązków Prezesa do czasu najbliższego Walnego Zebrania, które wybierze nowego Prezesa w trybie określonym w § 30.
 133. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji lub nieobsadzonego stanowiska Zarząd może uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej reprezentantem członka zwyczajnego Federacji.
 134. Uchwała Zarządu w sprawie kooptacji członków Zarządu w związku z wakującym miejscem podejmowana jest zwykłą większością głosów Zarządu i obowiązuje do najbliższego Walnego Zebrania.
  § 36.
 135. Zarząd zatrudnia Dyrektora biura.
 136. Do zadań Dyrektora biura należy:
  a) organizacja pracy biura Federacji, przygotowywanie posiedzeń Walnego Zebrania, Zarządu oraz współudział w realizacji podjętych uchwał,
  b) kierowanie pracą biura i personelu etatowego,
  c) wykonywanie zadań zlecanych przez Zarząd,
  d) podejmowanie decyzji i wykonywanie zadań wynikających z udzielonych pełnomocnictw Zarządu,
  e) inne sprawy określone w przepisach odrębnych niniejszego Statutu i w regulaminie pracy Zarządu.
  § 37.
 137. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych, przez Walne Zebranie na okres trzech lat spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Federacji,. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 138. Do wyboru członków Komisji Rewizyjnej odpowiednio stosuje się procedurę dotyczącą wyboru członków Zarządu, o której mowa w par. 30.
 139. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równego stosunku głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  § 38.
 140. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wykonywanie zgodnie z obowiązującym prawem funkcji nadzoru i kontroli Federacji, w tym m.in.:
  a) badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Federacji,
  b) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu i Dyrektora biura ze Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi,
  c) podejmowanie innych spraw określonych w niniejszym Statucie oraz w regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.
 141. Tryb swojej pracy Komisja określa w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.
 142. Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
 143. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu lub Dyrektora biura.
 144. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji lub w sytuacji przewidzianej w § 6 pkt. 4, stosuje się odpowiednio procedurę dotyczącą kooptacji członków Zarządu, o której mowa w § 35.
  § 39.
 145. Federacja jest reprezentowana na zewnątrz przez Prezesa lub trzech członków Zarządu, w tym Wiceprezesa, działających łącznie.
 146. Zarząd Federacji może upoważnić Dyrektora biura do reprezentowania Federacji w określonym zakresie, w szczególności w sprawach bieżącego zarządu majątkiem oraz sprawach pracowniczych.
 147. W sprawach niematerialnych może reprezentować Federację w swoim okręgu terenowym upoważniony przez Zarząd Koordynator w zakresie powierzonych mu zadań.
  Rozdział 5
  Majątek Federacji
  § 40.
 148. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
 149. Źródłami powstania majątku Federacji są:
  a) składki członkowskie,
  b) dochody z majątku Federacji,
  c) dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny, zapisy i spadki oraz zbiórki publiczne,
  d) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.
  § 41.
  Wysokość składek członków zwyczajnych ustalana jest przez Walne Zebranie.
  § 42.
  Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Federacji.
  Rozdział 6
  Działalność odpłatna pożytku publicznego
  § 43.
  Federacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 z późn. zm.). Zakres tej działalności określa Zarząd w drodze uchwały.
  Rozdział 7
  Zmiany Statutu i rozwiązanie Federacji
  § 44.
 150. Decyzja o rozwiązaniu Federacji wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 151. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.
 152. Uchwalając rozwiązanie Federacji, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom Federacji, na których rzecz zostanie przekazany majątek Federacji pozostały po zaspokojeniu jej zobowiązań.
  Rozdział 8
  Postanowienia końcowe
  § 45. W sytuacjach dopuszczalnych przez prawo komunikacja społeczna Federacji, decyzje, pisma i dokumenty mogą być przekazywane drogą elektroniczną.
  § 46 Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego.
  Jelenia Góra, 23.07.2016 r.