Rada Regencyjna

W dniu 23 marca 2024 r. Tymczasowa Rada Stanu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Trybunału Narodowego powołała Radę Regencyjną. Rada Regencyjna wygłosiła Orędzie do Narodu Polskiego i obwieściła o odzyskaniu niepodległości i suwerenności. Ratyfikowała DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych. Rada Narodowa podważyła legalność władz okupacyjnych.

Rada Regencyjna podjęła między innymi uchwałę o utworzeniu Rady Narodowej – jako narodowego parlamentu i Rad Narodowych samorządów, co oznacza, że ludność rdzenna powinna powoływać społeczne Rady Narodowe samorządów, jako jedynie legalne organy. Posłami i radnymi mają być reprezentanci Narodu. Rada Regencyjna uznała RADY NARODOWE SAMORZĄDÓW – jako rady niezależne, niepolityczne, społeczne, reprezentowane przez mieszkańców gmin, powiatów, województw, a ponadto członków organów wykonawczych gmin – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Wybory odbywać się mają oddolnie, w systemie demokratycznym. W taki sam sposób przeprowadzać się będą wybory do rad dzielnic i osiedli.

W dniu 30 marca 2024 r. Rada Regencyjna zaprzysiężyła i minowała Łaskawskiego Piotra Naczelnikiem Państwa.

Państwo jest nielegalne, totalitarne, ciemiężne, dyktatorskie, polityczne, skorumpowane, sprzedane, pogrążone w chaosie, w stanie wojny domowej, nie szanuje godności Narodu.

W dniu 23 marca 2024 r. Tymczasowa Rada Stanu powołała Radę Regencyjną, która wygłosiła Orędzie do Narodu Polskiego obwieszczając jednocześnie o przywróceniu niepodległości i suwerenności.

Rada Regencyjna uznała państwo utworzone w wyniku II wojny światowej na ziemiach polskich i funkcjonujące w latach 1944-2024 za niedemokratyczne, o totalitarnym systemie władzy, będące elementem światowego systemu komunistycznego, pozbawione suwerenności i nie realizujące zasady zwierzchnictwa Narodu.

Rada Regencyjna stwierdziła, że narzucona w dniu 2 kwietnia 1997 r. konstytucja niesuwerennego państwa nie podważyła legalnie mocy prawnej Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. oraz opartego na niej porządku prawnego.

Rada Regencyjna stwierdziła, że akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcę w latach 1944-2024 pozbawione są mocy prawnej, ponieważ godzą w suwerenny byt państwa polskiego i są sprzeczne z zasadami prawa uznawanymi przez narody cywilizowane, znajdującymi swój wyraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Rada Regencyjna w Orędziu do Narodu Polskiego oznajmiła, że wielka godzina, na którą cały naród polski czekał z upragnieniem, już wybiła. W tej godzinie wola narodu polskiego jest jasna, stanowcza i jednomyślna.

Dekret Raczkiewicza postanowiono wcielić w życie i przywrócić państwo Narodowi Polskiemu zgodnie z wolą Narodu i Deklaracją Praw Ludności Rdzennej.

Postanowiono ratyfikować Dekret Prezydenta o przepisach dyscyplinarnych dla Sił Zbrojnych, o sprawowaniu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi i organizacjami naczelnymi władz wojskowych.

Postanowiono zdelegalizować władze okupacyjne i ratyfikować Dekret Prezydenta o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych.

Uznano Dekalog z II Księgi Mojżeszowej jako Dezyderat, jako preambułę konstytucji.

Uchwalono nadrzędność prawa naturalnego nad prawem pozytywnym (zwyczajowym i politycznie stanowionym).

Podjęto uchwałę o utworzeniu Rady Narodowej i Radach Narodowych samorządów.

Zasady te prowadzą do utworzenia wolnego, demokratycznego, niepodległego państwa.

W tym celu Rada Regencyjna w dniu 30 marca 2024 r. przekazała zwierzchnią władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad wojskiem polskim Naczelnikowi Państwa i powierzyła mu misję utworzenia rządu.

  • – – –

Powołanie przez TYMCZASOWĄ RADĘ STANU na Walnym Zebraniu TRYBUNAŁU NARODOWEGO RADY REGENCYJNEJ

RADA REGENCYJNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – organ władzy zwierzchniej Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między II a III Rzecząpospolitą Polską, aktu 23 marca 2024 r. oraz formą sprawowania władzy i naczelnymi zasadami konstytucyjnymi, zastępujący prezydenta lub marszałka. RADA REGENCYJNA została powołana reskryptami TRYBUNAŁU NARODOWEGO:

·        Polska jest w stanie wojny rozstrzygnięcie wątpliwości z dnia 18 maja 2022 r.

·        Andrzej Sebastian Duda jest niekonstytucyjnym prezydentem RP rozstrzygnięcie dylematu z dnia 18 maja 2022 r.

·        Parlament jest nielegalny – Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu stanowisko z dnia 19 maja 2022 r.

·        Dekret o przywróceniu funkcji ławnika – sędziego społecznego z dnia 8 sierpnia 2022 r. Wobec braku poszanowania przez władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą fundamentalnych praw człowieka oraz przestrzegania zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa postanawiam o przywróceniu w wydziałach cywilnych i karnych funkcji Ławnika – sędziego społecznego.

·        DEKRET O DELEGALIZACJI FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH z dnia 25 stycznia 2023 r.

·        WNIOSEK O ROZSTRZYGNIĘCIE DYLEMATU PRAWNEGO z dnia 11 stycznia 2024 r. W związku z dylematem prawnym, niezawisłości, kompetencyjnym, brakiem logiki i jednolitości prawa w Polsce, mając na uwadze fakt, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej Należy do Narodu i udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości, składam jako Prezes Trybunału Narodowego wniosek o rozwianie wątpliwości mających istotne znaczenie dla dobra wspólnego wszystkich obywateli. Petycję tą składam w związku z mającym miejsce chaosem prawnym i pojawiającymi się doniesieniami medialnymi (w załączeniu), poruszającymi kwestie politycznych, nielegalnych Izb Sądu Najwyższego, a co za tym idzie funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości.

W dniu 23 marca 2024 r., w obliczu władz okupacyjnych, Walne Zebranie TRYBUNAŁU NARODOWEGO podjęło uchwałę powołując TYMCZASOWĄ RADĘ STANU.

TYMCZASOWA RADA STANU uchwaliła projekt tymczasowej organizacji polskich naczelnych władz państwowych, w którym zarezerwowała dla siebie uprawnienie do powołania regenta lub rady regencyjnej. Po złożeniu mandatu przez członków TRS na Walnym Zgromadzeniu TRYBUNAŁU NARODOWEGO, w związku z chaosem prawnym, kryzysem państwowymi nielegalnością władz okupacyjnych, kierując się nadrzędnością prawa naturalnego Rada powołała RADĘ REGENCYJNĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Skład i organizacja

W skład RADY REGENCYJNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ weszli Niedźwiecki Grzegorz, Bogacka Kamila Beata i Łaskawski Piotr.

RADA REGENCYJNA uchwałą z 23 marca 2024 roku i Orędziem do Narodu Polskiego proklamowała niepodległość Polski[10] powołując się na Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 sierpnia 1939 r. – Przepisy dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych i Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych oraz Deklarację Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej.

W dniu 30 marca 2024 r. RADA REGENCYJNA przekazała zwierzchnią władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad wojskiem polskim Naczelnikowi Państwa i powierzyła mu misję utworzenia rządu.

Niedźwiecki Grzegorz, Bogacka Kamila Beata, Łaskawski Piotr