naród,  polityka

Parlament jest nielegalny – Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu

Parlament jest nielegalny – Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu

Art. 1. Zakres regulacji ustawy


Dz.U.2022.0.372 t.j. – Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

  1. Partia polityczna jest dobrowolną organizacją, występującą pod określoną nazwą, stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej.

Art. 11. Zasady wolności tworzenia partii


Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

Art. 104. Poseł jako przedstawiciel Narodu


Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.

Art. 4. Formy sprawowania władzy


Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
  2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
  • * * *

  • * * *

K-Koźle 10.01.2022 r.

Krystyna Giecewicz                                                                                         

/…/

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

WNIOSEK

       Na podstawie art. 2, art. 4, art. 8, art. 37 ust. 1, art. 82 Konstytucji RP w zw. z art. 208 ust.1 Konstytucji RP, składam wniosek w sprawie ochrony praw Suwerena, dotyczący sprawowania władzy bezpośredniej.

UZASADNIENIE

        Z chwilą wejścia w życie Konstytucji RP w przeciągu dwóch lat należało znowelizować, usunąć z obiegu prawnego, bądź też uchwalić nowe ustawy, które będą spełniały wymogi konstytucyjne. Ten fakt wynika wprost z art. 236 ust.1 Konstytucji RP.

        Do takich ustaw należy m.in. zaliczyć ustawę o partiach politycznych, która w art. 1, uprawnia partie politycznej do sprawowania władzy publicznej. Ze stenogramów, które są w posiadaniu Sejmu i Senatu jednoznacznie wynika, że w trakcie procedowania nad tą ustawą posłowie i senatorowie wiedzieli, że ustawa o partiach politycznych z chwilą wejścia w życie Konstytucji RP, będzie niezgodne z Konstytucją RP i będzie musiała zostać znowelizowane w przeciągu 2 lat. Niestety tak się nie stało. Artykuł 1 ustawy o partiach politycznych funkcjonuje w obrocie prawnym w kształcie niezmienionym i niedostosowanym do wymogów art. 11 ust. 1 Konstytucji RP do dnia dzisiejszego.

        Na dzień dzisiejszy władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza dzierżona jest w rękach partii politycznych, które nie mają prawa brać udziału w sprawowaniu władzy publicznej. 

Wszelkie decyzje podjęte przez władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze będzie można uznać za bezwzględnie nieważne. Wyjątkiem od tego są jedynie ustawy, umowy międzynarodowe podjęte w wyniku ważnego referendum; np. referendum w sprawie wstąpienia do Unii Europejskiej.

        Artykuł 4 Konstytucji RP jednoznacznie wskazuje, że Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. W związku z tym, że partie polityczne typują swoich przedstawicieli, pozbawiając tym samym Naród prawa wyboru, należy uznać, że warunek zawarty w art.4 ust. 2 Konstytucji RP nie został spełniony, a to oznacza, że w miejsce władzy sprawowanej przez partyjnych przedstawicieli, wchodzi władza bezpośrednia.

Nie ma żadnego znaczenia dla sprawy, że odbyły się wybory. Wybory należy uznać za nieważne.

        Czy zostaliśmy jako Naród oszukani? Śmiem twierdzić, że tak. Jednak jako osoba rozumna nie mam zamiaru roztrząsać tego co było, bo w myśl powiedzenia; Kto patrzy w tył nie widzi tego, co przed nim.

        To nie czas i miejsce by rozliczać, to czas by dokonać szybkich zmian w celu zapobieżenia dalszych ograniczeń praw Narodu Polskiego, to czas na zatrzymanie bezkarnego zadłużania Polski. 

Każdy głupi da sobie radę z rządami na kredyt. Ale czy każdy wie, jak rządzić bez kredytów?

        Taka sytuacja jest możliwa tylko wtedy, kiedy władza wykonawcza i sądownicza będzie niezależna od władzy ustawodawczej.  Dzisiaj wszystkie organy państwa są w rękach jednej partii, która sprawuje władzę nielegalnie, łamiąc prawo w każdym obszarze życia.

         Wobec tak dramatycznej sytuacji Narodu i niepewności co wymyślą znowu przedstawiciele partyjni został powołany na podstawie art.4 ust.2 zdanie drugie Konstytucji RP, Urząd Kontroli Państwa w celu przejęcia władzy bezpośredniej w związku z niespełnieniem warunku dotyczącego wyboru przedstawicieli Narodu. Oczywiście Urząd ten nie będzie zajmował się rządzeniem kraju w jego gestii będzie kontrola władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej po uprzednim przeprowadzeniu referendum w jaki sposób ma być sprawowana władza bezpośrednia oraz jak mają być wybierani przedstawiciele do Sejmu i Senatu w sytuacji, w której Suweren będzie domagał się takiej władzy. 

        Konstytucja RP w zasadzie nie reguluje sposobu sprawowania władzy bezpośredniej, dlatego też należy art. 4 Konstytucji stosować bezpośrednio w przypadku niespełnienia warunku dotyczącego przedstawicieli.

        Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.

Krystyna Giecewicz