Powołano Rząd Wolnej Polski

RZĄD WOLNEJ POLSKI

Warszawa, 3 maja 2024 r.

Kretowicz Krzysztof – Prezydent Wolnej Polski

Niedźwiecki Grzegorz – Premier Wolnej Polski

Kawałko Robert – Minister Sprawiedliwości Wolnej Polski

Wesołowski Zbigniew Antoni – Minister Finansów Wolnej Polski

Krasnopolski Marek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wolnej Polski

Skrzypczak Krzysztof – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wolnej Polski

Ziembicka Beata Maria – Minister Zdrowia Wolnej Polski

Pokropek Lechosław Grzegorz – Minister Sportu i Turystyki Wolnej Polski

Wójciga Mirosław Jan – Minister Obrony Narodowej Wolnej Polski

Gruzewski Jarosław – Minister Urbanizacji, Architektury i Inwestycji Wolnej Polski

Wolf Piotr – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wolnej Polski

Woch Tadeusz – Prokurator Generalny Wolnej Polski

Olczak Ewa – Rzecznik Praw Człowieka Wolnej Polski

https://demokracjaisprawiedliwosc.pl/powolano-rzad-wolnej-polski/


* * *

Warszawa, dnia 3 maja 2024 r.

 Protokół

Zgromadzenia powołania Rządu Wolnej Polski

W dniu 3-05-2024 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie powołania Rządu Wolnej Polski.

W zgromadzeniu udział wzięło 20 osób (listę podpisało 16)

(załącznik nr 1 – lista obecności)

Obrady otworzył/ Niedźwiecki Grzegorz przedstawiając porządek obrad.

Przewidywany porządek obrad Zgromadzenia powołania Rządu Wolnej Polski:

1/ wybranie asystenta/-tki,

2/ odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego,

3/ głosowanie w sprawie zmiany statusu Naczelnika Państwa Polskiego na Prezydenta Wolnej Polski,

4/ złożenie ślubowania przez Prezydenta Wolnej Polski,

5/ powołanie Premiera Wolnej Polski,

6/ złożenie przysięgi przez Premiera Wolnej Polski,

7/ powołanie członków Rady Ministrów Wolnej Polski,

8/ złożenie przysięgi przez członków Rady Ministrów,

9/ powołanie korpusu Izby Cywilnej Wolnej Polski,

10/ złożenie przysięgi przez Prokuratora Generalnego WP i Rzecznika Praw Człowieka WP,

11/ Akt Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski,

12/ wolne wnioski.

Przebieg Zgromadzenia powołania Rządu Wolnej Polski

1/ wybór asystenta:

Na asystenta wybrano rotacyjnie Ziembicką Beatę

2/ doszło do zakłócenia porządku obrad i samozwańczego przejęcia roli przewodniczącego przez Naczelnika Państwa Polskiego Łaskawskiego Piotra,

3/ odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego,

4/ głosowanie jawne na ustanowienie Naczelnika Państwa Polskiego Łaskawskiego Piotra Prezydentem Wolnej Polski,

5/ destrukcyjne działania Łaskwaskiego Piotra, próba zamachu stanu, sabotażowe podejście do powołania składu Rządu Wolnej Polski, zaburzenie porządku obrad spowodowało głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec Prezydenta Wolnej Polski,

6/ w wyniku głosowania jawnego bezwzględną większością głosów odwołano Łaskawskiego Piotra z Naczelnika Państwa Polskiego i Prezydenta Wolnej Polski,

7/ powołanie w głosowaniu jawnym nowej Rady Regencyjnej w składzie: Beata Ziembicka, Pokropek Lechosław Grzegorz, Grzegorz Niedźwiecki (poparcia nie uzyskali Piotr Łaskaswski i Kamila Beata Bogacka),

8/ powołanie w głosowaniu jawnym na Naczelnika Państwa Polskiego bezwzględną większością głosów Kretowicza Krzysztofa,

9/ powołanie w głosowaniu jawnym w sprawie zmiany statusu Naczelnika Państwa Polskiego na Prezydenta Wolnej Polski bezwzględną większością głosów Kretowicza Krzysztofa,

10/ złożenie przez Kretowicza Krzysztofa Ślubowania Prezydenta Wolnej Polski,

11/ powołanie przez Prezydenta Wolnej Polski na urząd Premiera Wolnej Polski Niedźwieckiego Grzegorza,

12/ złożenie przez Niedźwieckiego Grzegorza przysięgi Premiera Wolnej Polski,

13/ powołanie przez Prezydenta Wolnej Polski członków Rady Ministrów Wolnej Polski,

14/ złożenie przysięgi przez członków Rady Ministrów Wolnej Polski,

15/ powołanie przez Prezydenta Wolnej Polski urzędników Izby Cywilnej,

16/ złożenie przysięgi przez Korpus Izby Cywilnej:

Prokuratorem Generalnym Wolnej Polski został Woch Tadeusz, Rzecznikiem Praw Człowieka została Olczak Ewa

17/ dyskusja i wolne wnioski.

Załączniki do protokołu:

1/ – lista obecności,

2/ – głosowanie w sprawie Rady Regencyjnej,

3/ – skład Rządu Wolnej Polski.

Gospodarz / Przewodniczący Zgromadzenia

Niedźwiecki Grzegorz