Trybunał Narodowy – rola i zadania

Trybunał Narodowy – organizacja prawno-człowiecza

Rzeczpospolita Polska nie jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa, funkcjonariusze nie przestrzegają prawa. Organy ścigania są polityczne, państwo nie funkcjonuje.

Trybunał Narodowy, w związku z bezprawiem, został utworzony oddolnie, w ramach Prawa Naturalnego, przez trzy stowarzyszenia w dniu 23 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

Zarejestrowany jako Federacja w dniu 12 lipca 2017 roku pod nr KRS 0000686478.

 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
 2. Władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały.
 3. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń.
 4. Posłowie są przedstawicielami Narodu.
 5. Władza ustawodawcza jest nielegalna, ponieważ jest partyjna.
 6. Partie polityczne nie są uprawnione do sprawowania władzy publicznej. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
 7. Władza wykonawcza jest nielegalna, ponieważ jest przedłużonym ramieniem partyjnym.
 8. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest nielegalny, ponieważ jest niekonstytucyjny. Zgodnie z art. 128 Konstytucji RP, wybory prezydenckie muszą odbyć się w dzień wolny od pracy przypadający między 75. a 100. dniem przed końcem kadencji urzędującego prezydenta (chyba że zostanie wprowadzony stan wojenny, wyjątkowy albo klęski żywiołowej, odpowiednio przedłużający kadencję). Ponieważ pięcioletnia kadencja Andrzeja Dudy kończyła się 6 sierpnia 2020, I tura w zwykłym terminie mogła zostać zarządzona na dzień wolny między 27 kwietnia a 22 maja 2020. W pierwotnie zarządzonym terminie wyborów (10 maja) nie było możliwości głosowania[6], zaś 22 maja minął zgodny z Konstytucją czas na przeprowadzenie wyborów. Ostatecznie dopiero 3 czerwca 2020 marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory na dzień 28 czerwca 2020. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek miała obowiązek zarządzić termin wyborów najpóźniej we wtorek 5 maja 2020 r., żeby wybory prezydenckie odbyły się zgodnie z art. 128 Konstytucji RP 19 lipca 2020 (I tura), 2 sierpnia 2020 (II tura), aby nie przekroczyć dnia 6 sierpnia 2020. Pomiędzy 28 czerwca 2020 a dniem 6 sierpnia 2020 kiedy kończyła się kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej jest tylko 39 dni, a nie 75. czy 100. dni jak wymaga tego art. 128 Konstytucji RP. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory sprzecznie z bezwzględną normą ustawy zasadniczej, Andrzej Duda jest nielegalnym, niekonstytucyjnym Prezydentem, okupuje urząd Prezydencki.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. jest nieważna, nie została zatwierdzona przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r. Frekwencja wyborcza wyniosła zaledwie 42,86 %, a bezwzględne minimum referendum ogólnokrajowego wynosi ponad połowa uprawnionych do głosowania. Konstytucja jest najważniejszą dla Polaków sprawą, a zatem tzw. Konstytucja Kwaśniewskiego nie jest wiążąca, nie ma mocy prawnej (władza zwierzchnia należy do Narodu). Marszałek Senatu: A. Grześkowiak podpisała Uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między II a III Rzecząpospolitą Polską. Prezes Trybunału Narodowego wydał Rozporządzenie z dnia 6 września 2017 r. o nieważności Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. i aneks do Rozporządzenia z dnia 15 maja 2020 r., iż Mając na uwadze fakt, że konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r. została wprowadzona nielegalnie, ma status bezprawny, ponieważ nie uzyskała kworum referendalnego, – obowiązuje nadal ta z 1935 roku. Konstytucja Kwietniowa została uchwalona w dniu 23 kwietnia 1935 roku przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Nie została zniesiona żadnym aktem prawnym. Konstytucja ta kładzie nacisk na państwo jako byt najważniejszy, ale traktowany jako struktura jednostek, w którym zagwarantowane są prawa takie jak: równość, możliwość rozwoju, wolność sumienia, wolność słowa, wyznania itd.
 1. Władza sądownicza jest nielegalna, ponieważ jest polityczna, partyjna, nominowana przez partyjnego Prezydenta RP.
 2. Rzecznik Praw Człowieka, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Konsumentów są nielegalni, ponieważ nie zostali wybrani z woli Narodu i nie służą Narodowi, tylko siedzą na garnuszku nielegalnej, politycznej władzy.
 3. Władza polityczna jest zbrodnicza, nielegalna, nie działa w oparciu o dowody, przepisy i sumienie, tylko na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Wykorzystuje faszystowskie i komunistyczne metody represji w postaci psychiatrów, dyspozycyjnych adwokatów, biegłych sądowych, komorników, policji, grzywien i aresztów.
 4. Obowiązuje Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Władysława Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych. Tekst ogłoszony: LMP19392850004.pdf.

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Prezes Trybunału Narodowego Dekretem z dnia 23 lipca 2021 roku postanowił o utworzeniu Najwyższego Trybunału Narodowego – sądu ludowego działającego w oparciu o prawo naturalne.

W dniu 29 sierpnia 2021 r. sygnatariusze podjęli Uchwałę ws. ustanowienia Najwyższego Trybunału Narodowego.

Akt ustanowienia Najwyższego Trybunału Narodowego podpisał założyciel i ośmiu nominantów.

Najwyższy Trybunał Narodowy na pierwszym posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2021 r., na wniosek czynnika społecznego, w myśl prawa naturalnego i w związku z faktem, że wszyscy są równi wobec prawa i że władza zwierzchnia należy do Narodu, podjął uchwałę w składzie 7 sędziów NTN, sygn. akt akt IG 1/21, o zniesieniu instytucji immunitetu.

Najwyższy Trybunał Narodowy w dniu 7 października 2021 r. wydał Wyrok w Imieniu Narodu Polskiego, sygn. akt IK NTN 1/21, w składzie trzech sędziów NTN, skazujący 24 funkcjonariuszy publicznych na 15 lat pozbawienia wolności w związku z nadużyciem władzy, bezprawiem i pogwałceniem praw człowieka.

Prezes Trybunału Narodowego Dekretem z dnia 11 lipca 2022 r. postanawia o utworzeniu Gwardii Narodowej i wzywa Naród do jednoczenia się i w związku z wszechogarniającym bezprawiem, państwem w państwie, układem zamkniętym, niewolnictwem, dyskryminacją, pozbawianiem wolności, do tworzenia lokalnych oddziałów Gwardii Narodowej w celu obrony swoich praw, przywrócenia godności człowieka, fundamentalnych praw człowieka, wartości Prawa Naturalnego.

Polska jest w stanie wojny w związku z czym wkrótce powołamy Trybunał Stanu – narodowy organ władzy sądowniczej w Polsce.

Przed Trybunałem Stanu zostaną postawieni przedstawiciele najwyższych władz państwowych za naruszenie Prawa Naturalnego, Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania oraz za naruszanie godności urzędu, praw człowieka, przestępstwa pospolite, przeciwko ludzkości i skarbowe , również w przypadku Prezydenta RP.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”