Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności

This is Private Property-Not Negotiable-Without Prejudice U.C.C.1-308: 3-402 UNDER RESERVE WITH COPY-CLAIM Not for Hire/Notfor Rent without Consent and Oath of Fidelity. By: Grzegorz z rodu Niedźwiecki© – CREDITOR

~ Człowiek ~ Władza zwierzchnia ~ Zwierzchnik władzy ~

Grzegorz, syn Antoniego, z rodu Niedźwiecki©

[Działkowicza 19][JELENIA GÓRA/ POLSKA/Pl]

KOD POCZTOWY-NIE NALEŻY DO ADRESU REZOLUCJA (A)Res 56/83 ONZ 2002

Do korespondencji mail: lew1@poczta.fm

 Tel. 791-830-093

Nota do pryncypała jest notą do agenta… a nota do agenta jest notą do pryncypałów.                                                     Polska, Jelenia Góra, 3 maja 2024 r.

Odrzucając wszelkie administracyjne więzy, które wbrew mojej woli zostały mi narzucone zaraz po moim urodzeniu w sposób, który wykluczał moje świadome ich zrozumienie i akceptację, postanawiam zrealizować nienaruszalne i niezbywalne prawo do wolności i zadeklarować wyjście z zakłamanego niewolniczego systemu.

Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności

Ja Grzegorz z rodu Niedźwiecki – syn Antoniego i Antoniny, jako Człowiek ~ Istota ludzka, niniejszym potwierdzam  to co już wcześniej stwierdzałem, działając na podstawie niezbywalnego Naturalnego Prawa gwarantującego:

 • Prawo do życia i prawo do własności oraz do owoców swojej pracy.
 • Wolność od niewoli – wolność osobistą (prawo do samostanowienia i samo-posiadania).
 • Zakaz tortur, znęcania się i poniżania.
 • Prawo do posiadania własnych poglądów oraz do ich głoszenia (otrzymywania, przetwarzania oraz                  przekazywania informacji)

Opis tych praw brzmi jasno i klarownie: 1.- Nie krzywdź.

2.- Nie pozwalaj krzywdzić innych oraz siebie.

Informuję, oświadczam, stwierdzam, że:

 1. Jestem Człowiekiem ~ naturalną Istotą ludzką ~ potomkiem ludzi rdzennych, żadną osobą, żadnym obywatelem i nie podlegam pod jurysdykcję jakiegokolwiek państwa, rządu oraz ich organów państwowych reprezentowanych przez oszustów, działających jak firmy handlowe bez żadnych praw do istoty ludzkiej. Jestem w jedynej mojej jurysdykcji, rdzennym dziedzicem z pełnymi prawami do ziemi przodków – Ojczyzny z obecną nazwą: Rzeczpospolita Polska – państwem REPUBLIKA POLSKA – ( POLAND REPUBLIC of ). Na podstawie dziedziczenia i Proklamacji Przejęcia Bezpośredniego Sprawowania Władzy Zwierzchniej w Polsce przez Naród, – ( dalej WP ): (https://www.trybunal-narodowy.pl/powolano-rzad-wolnej-polski/), nie przekazuję nikomu mojego upoważnienia do zarządzania na tym terytorium i innych terytoriach w moim imieniu. Jestem nosicielem suwerenności i źródłem władzy zwierzchniej na ziemi Polskiej którą sprawuję bezpośrednio.
 • Nigdy nie zrzekłem się moich niezbywalnych praw naturalnych, gwarantowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dostępnej w linku: (http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html). Ratyfikowanych przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku i ówczesne tzw. „władze” obszaru powierniczego. W artykule 30-tym deklaracji napisano, że prawo jakiegokolwiek państwa nie może działać przeciwko prawom i wolnościom zawartym w tej deklaracji i nikt nie może ograniczać mi praw, otrzymanych w związku z moimi narodzinami, dzięki/przez Mamę i Ojca, mającymi do mnie gwarancje i prawa.
 • Zgodnie z kodeksem cywilnym i waszym kodeksem handlowym – waszą religią, U.C.C. 1-308 zastrzegam wszystkie moje prawa i uprawnienia, pełną zdolność prawną, oraz oddalam i usuwam każdego, wszystkich domniemanych prokurentów, reprezentantów, kuratorów, agentów i każdą autoryzację, jurysdykcję nabytą podstępem i domniemaniem… Nie wyrażam zgody na subrogację, żadną ofertę i na żadne zaproszenie do zawarcia umowy bez uszczerbku i bez ujmy, – obowiązuje mnie wyłącznie Prawo Naturalne ~ ius naturale. W wyniku niespełnienia warunków zawarcia kontraktu oraz braku obopólnej korzyści ~ mój pierwszy kontrakt – akt urodzenia, na podstawie którego zostały stworzone wszystkie pozostałe kontrakty jest – ab initio, czyli nieważny od początku. Zatem wycofuję wszelkie przeniesione przeze mnie prawa: autoryzacje, pełnomocnictwa, w tym anuluję wszelkie wcześniej przekazane uprawnienia, wszystkim, którzy kontrolują prawa i uprawnienia osoby, niezależnie od tego, czy znają tą Deklarację, czy nie.
 • Ja Grzegorz – 8 sierpnia 2022 r. wypowiedziałem posłuszeństwo wszystkim organom państwa na podstawie powołania Autonomii I ustanowienia Ogólnych zasad i warunków handlowych, w tym taryfy opłat (OWH) oraz na podstawie Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej (https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_Polish.pdf). Jestem beneficjentem rzeczywistym fikcji zwanej osobą, głównym administratorem jej danych osobowych i płatnym przedstawicielem. Każde jednorazowe wykorzystanie moich danych osobowych, w tym kopiowanie, przetwarzanie przez firmy, instytucje, osoby fizyczne wymaga pisemnej zgody kreatorów i właściciela, a brak takiej zgody podlega karze finansowej.
 • Jako Człowiek, Istota naturalna, ludzka mam prawo do Narodowości. Nie korzystam z waszych religii, waszych praw, w tym prawa do obywatelstwa, którego nie mogę nabyć a jedynie formalnie ustalić. Nie uznaję „POLAND REPUBLIC of” na podstawie Dekretu Zwierzchnika Władzy (DZW) – „prawa” tejże firmy, mnie nie dotyczą. Z tego powodu każdy podstęp, brak logiki, regres, podżeganie, uzurpacja, autorytaryzm, segregacja, terroryzm, abuzywne klauzule, indolencja, manipulacja, zmuszanie do korzystania z niezamówionych ofert, usług/towarów, gry i ról w dramacie życia, stawianie się na wezwania, czynności pod domniemaniem zgody, przymus psychiczny lub fizyczny, jakikolwiek przymus oparty na przepisach – ustawach, na które formalnie nie głosowałem, nie akceptowałem i nie akceptuję, uznając je za nielegalne bo niezgodne jest z Prawem Naturalnym, ponieważ prowadzi do rządzenia za pomocą oszustwa, terroru i gwałtu.
 • Pod przysięgą stwierdzam, że Ja Grzegorz, z rodu Niedźwiecki© urodzony w dniu 23.07.1961 roku w Jeleniej Górze jestem żywy z krwi i kości i od dnia urodzenia w żadnym punkcie czasowym nie byłem, nie jestem sprzedany, zagubiony czy zaginiony na dalekich morzach, lądach, oceanach, ani w żadnej z katastrof, biorąc pod uwagę wasze – domniemanie w waszym – tzw. „prawie”. W obecnej chwili zastrzegam sobie prawo do jakiejkolwiek ingerencji bez formalnej zgody z moją Człowieczą istotą.

Stwierdzam oraz stanowczo nie wyrażam zgody na:

 • Groźbę użycia przymusu nawet bezpośredniego.
  • Przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu się – podróży.
  • Bezprawną i nielegalną korespondencję zawierającą błędy formalne, nieprawdę oraz fałszywe stwierdzenia.
  • Nielegalne nieważne przesyłki pocztowe.
  • Bezprawne odrzucanie (odmowa przyjęcia, ignorowanie) papierów wartościowych, dokumentów lub oświadczeń, przedstawionych przez wystawcę – moją osobę.
  • Zaangażowanie w doprowadzaniu, przymuszaniu do badań lekarskich i/lub psychiatrycznych.
  • Przymuszanie na służbie.
  • Subrogację, dyskryminację, przymuszanie i rasizm.
  • Prześladowania polityczne – każdy przypadek .
  • Zastosowanie, nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych – ustaw.
  • Wykonywanie działań medycznych i/lub psychologicznych/psychiatrycznych (np. ekspertyz, eksperymentów).
  • Wtargnięcie do pojazdu.
  • Wtargnięcie na zamieszkały grunt z dojściem.
  • Wtargniecie na prywatne terytorium.
  • Wtargniecie do mieszkania oraz przynależnych pomieszczeń.
  • Bezpośrednią przemoc fizyczną ( indywidualne działania, dotykanie, ciąganie, szarpanie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie kajdanek, itp…).
  • Bezpodstawne- niezgodne z prawem naturalnym przetrzymywanie w areszcie, pozbawianie wolności.
  • Bezprawne wnioski o ukaranie / represyjne prawa.
  • Okradanie – wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem (np. zajęcia komornicze, deklaracje składek, kary, faktury wystawione z vat, obowiązkowe ubezpieczenia…etc.). bez posiadania jednoznacznego statusu „urzędnika państwowego” .

Niniejsze oświadczenie nie podlega odwołaniu i ustanowione zostało na czas nieokreślony.

Deklaracja dostępna publicznie: https://www.trybunal-narodowy.pl/deklaracja-samostanowienia-i-odpowiedzialnosci/

Stojąc w prawdzie i sprawiedliwości:

Grzegorz, syn Antoniego, z rodu Niedźwiecki©

This is Private Property-Not Negotiable-Without Prejudice U.C.C.1-308: 3-402 UNDER RESERVE WITH COPY-CLAIM Not for Hire/Notfor Rent without Consent and Oath of Fidelity. By: Grzegorz z rodu Niedźwiecki© – CREDITOR

~ Człowiek ~ Władza zwierzchnia ~ Zwierzchnik władzy ~

Grzegorz, syn Antoniego, z rodu Niedźwiecki©

[Działkowicza 19][JELENIA GÓRA/ POLSKA/Pl]

KOD POCZTOWY-NIE NALEŻY DO ADRESU REZOLUCJA (A)Res 56/83 ONZ 2002

Do korespondencji mail: lew1@poczta.fm

Tel. 791-830-093

Nota do pryncypała jest notą do agenta… a nota do agenta jest notą do pryncypałów.                                                                    Polska, Jelenia Góra, 3 maja 2024 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Jako Człowiek rozumny, prawy, sprawiedliwy, odpowiedzialny i cywilizowany, wyłączny administrator danych osobowych, obdarowany dobrym imieniem – Grzegorz, przez Mamę i Tatę z rodu Niedźwiecki, informuję że:

✔ Udzielam pełnomocnictwa w ramach równości każdemu/każdej Istocie Ludzkiej, – żywemu Człowiekowi, jednostce organizacyjnej kto/która to pełnomocnictwo podejmie i na nie się powoła w celu; wystąpienia w moim godnym imieniu na moją rzecz i dobro: Grzegorz, syn Antoniego i Antoniny z domu Romaniuk jako, wolnego i żywego – Człowieka.

✔ Upoważniam do obrony praw Ludzkich przed atakiem, porwaniem przez jednostki organizacyjne (korporacje) III RP symulujące polskie organa administracji państwowej, które dopuściły się przestępstwa aresztowania, osadzenia pod fikcyjnymi, fałszywymi, wymyślonymi dowodami i zarzutami, osadzenia mnie w areszcie lub zakładzie karnym (czytaj obozie koncentracyjnym), bowiem osadzonego żywego-Człowieka pozbawia się możliwości obrony koniecznej przed sfabrykowanymi dowodami przestępstwa, kreowanymi przez POLICJĘ / PROKURATURĘ / SĄD (prywatne firmy generujące przychód) w stosunku do persona ficta (osoba, osoba fizyczna) wykreowana i podstępem podana pod przymusem przez prezydent/burmistrz/wójt itp…

Pełnomocnictwo posiada pełną moc prawną w stosunku do czynności w dochodzeniu do prawdy, dobra i sprawiedliwości w przypadku uwięzienia lub śmierci na terenie więzienia i poza nim, spowodowanej w trakcie przebywania pod przymusem i przez funkcjonariuszy lub na ich zlecenie.

Ponadto informuję że:

 • Wykorzystanie danych osobowych przez firmy, instytucje i osoby fizyczne wymaga pisemnej zgody kreatorów I właściciela.
 • Kara za wykorzystanie danych osobowych bez wykazanej zgody lub uprawnień wynosi 1500000 € za jednorazowe kopiowanie i przetwarzanie.
 • Kara za podstępne wydobycie podpisu 5000000 €.
 • Kara za dzień pozbawienia mnie wolności wynosi 8000000 €.
 • Kara za naruszenie mojej osobistej nietykalności cielesnej 10000000 €.
 • Kara za ignorowanie woli zwierzchnika władzy oraz łamanie praw człowieka wynosi 10000000 €.

Jestem w wieku sześćdziesięciu dwóch lat i przy zdrowych zmysłach, tekst powyższy przeczytałem oraz  poświadczam, że jest zgodny z prawdą i moją wolną wolą… co sygnuję własnoręcznym podpisem.

Pełnomocnictwo dostępne publicznie: https://www.trybunal-narodowy.pl/deklaracja-samostanowienia-i-odpowiedzialnosci/

Stojąc w prawdzie i sprawiedliwości:

 Grzegorz, syn Antoniego, z rodu Niedźwiecki©