bezprawie,  prawa człowieka,  prawo,  ważne

Ogólne podstawy i warunki handlowe, w tym Taryfa Opłat Żywego z Ciała i Duszy Człowieka.

JA: SV-PKVM-2022-08-08_RP

Ogólne zasady i warunki handlowe, w tym taryfa opłat (OWH)

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, w tym Harmonogram Opłat Żywego Inspirowanego Człowieka :grzegorz: z d. n i e d ź w i e c k i (zwanym tutaj wydawcą), mają zastosowanie do wszelkich relacji handlowych między wydawcą i odpowiednim dostawcą, partnerem umowny, organem publicznym (usługi publiczne i porównywalne) i rezerwy zgodnie z kręgosłupem amerykańskiego handlu UKC Doc. #1-308 i UKC Doc. # 1-103 oraz prawem naturalnym wyraźnie i z góry wszelkie prawa bez uszczerbku zastrzeżone. Te ogólne podstawy i warunki handlowe, w tym taryfa opłat, obowiązują od ósmego dnia ósmego miesiąca w latach po kalendarzu Jezusa Chrystusa dwa tysiące dwadzieścia dwa (8 sierpnia 2022 r.). Wszystkie poprzednie Ogólne Warunki Handlowe i taryfy opłat tracą ważność z chwilą ich przekazania. Obowiązuje aktualna wersja OWH/TO. Pobierz w sieci światowej – gotówka pod adresem: https://petermoersel.de/i/SV-PKWM-2017-12-01_DE.pdf

             ~ Człowiek ~ Zwierzchnik Władzy ~

Grzegorz z Rodu Niedźwiecki ©

Jelenia Góra

 1. Działkowicza 19

D1/ET/DSO/25/03/21

 Jelenia Góra, dn. 08.08.2022 r.

                               Deklaracja samostanowienia i odpowiedzialności

 Ja niżej podpisany Grzegorz z rodu Niedźwiecki © oświadczam i niniejszym potwierdzam to, co już wcześniej stwierdziłem, działając na podstawie niezbywalnego prawa naturalnego:

 • Prawo do życia
 • Prawo do własności
 • Wolność osobistą
 • Zakaz tortur
 • Wolność od niewoli (prawo do samostanowienia i samo posiadania)
 • Prawo do owoców swojej

Opis tych praw brzmi jasno i klarownie:

 • Czyń drugiemu to, co chciałbyś, aby i tobie czyniono

Prawa powyższe zagwarantowane są w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dostępnej w linku: (http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html). Rezolucja zgromadzenia ogólnego ONZ 217 A przyjęta i proklamowana 10 grudnia 1948 r.

Stwierdzam oraz stanowczo nie wyrażam zgody na:

 • Groźbę użycia przymusu, w tym bezpośredniego.
 • Przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu się.
 • Bezprawną i nielegalną korespondencję zawierającą błędy formalne, nieprawdę oraz fałszywe
 • Nielegalne nieważne przesyłki
 • Bezprawne odrzucanie (odmowa przyjęcia, ignorowanie) papierów wartościowych lub oświadczeń, przedstawionych przez wystawcę – moją osobę.
 • Zaangażowanie w doprowadzaniu, przymuszaniu do badan lekarskich i / lub
 • Przymuszanie na służbie.
 • Dyskryminacja, przymuszanie i rasizm.
 • Prześladowania polityczne – każdy przypadek.
 • Zastosowanie, nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych – ustaw.
 • Wykonywanie działań medycznych i / lub psychologicznych / psychiatrycznych (np. ekspertyz).
 • Bezprawne wykonywanie działań medycznych i / lub psychologicznych / psychiatrycznych (np. ekspertyz medycznych lub eksperymentów naukowych).
 • Wtargnięcie do
 • Wtargnięcie na zamieszkały grunt z dojściem.
 • Wtargnięcie na prywatne
 • Wtargnięcie do mieszkania oraz przynależnych pomieszczeń.
 • Bezpośrednią przemoc fizyczną (indywidualne działania, dotykanie, ciąganie, szarpanie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie kajdanek, itp. …).
 • Bezpodstawne – niezgodne z prawem naturalnym przetrzymywanie w areszcie, pozbawianie wolności.
 • Bezprawne wnioski o ukaranie / represyjne prawa.
 • Okradanie – wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem (np. zajęcia komornicze, deklaracje składek, kary, faktury wystawione, …etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu „urzędnika państwowego”.

Niniejsze oświadczenie nie podlega odwołaniu i ustanowione zostało na czas nieokreślony.

 Grzegorz z rodu Niedźwiecki ©

JA: SV-PKVM-2022-08-08_RP

Ogólne zasady i warunki handlowe, w tym taryfa opłat (OWH)

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, w tym Harmonogram Opłat Żywego Inspirowanego Człowieka :grzegorz: z d. n i e d ź w i e c k i (zwanym tutaj wydawcą), mają zastosowanie do wszelkich relacji handlowych między wydawcą i odpowiednim dostawcą, partnerem umowny, organem publicznym (usługi publiczne i porównywalne) i rezerwy zgodnie z kręgosłupem amerykańskiego handlu UKC Doc. #1-308 i UKC Doc. # 1-103 oraz prawem naturalnym wyraźnie i z góry wszelkie prawa bez uszczerbku zastrzeżone. Te ogólne podstawy i warunki handlowe, w tym taryfa opłat, obowiązują od ósmego dnia ósmego miesiąca w latach po kalendarzu Jezusa Chrystusa dwa tysiące dwadzieścia dwa (8 sierpnia 2022 r.). Wszystkie poprzednie Ogólne Warunki Handlowe i taryfy opłat tracą ważność z chwilą ich przekazania. Obowiązuje aktualna wersja OWH/TO. Pobierz w sieci światowej – gotówka pod adresem: https://petermoersel.de/i/SV-PKWM-2017-12-01_DE.pdf

 • Emitent/Wierzyciel

Wydawca niniejszych Ogólnych Zasad i Warunków Handlowych Żywego Człowieka z Ciała i Krwi, :grzegorz: z domu n i e d ź w i e c k i (zwany Wierzyciel/Wydawca) pod nazwiskiem Grzegorz, Niedźwiecki©, jak również wszystkie chronione imiennie, alfanumeryczne warianty jego imienia.

 • Wobec organów publicznych (usług publicznych, porównywalnie i/lub ich agencji) mogą/będą wierzycielem poprzez swoją autonomiczną osobowość prawną Grzegorz Niedźwiecki©, również Grzegorz Niedźwiecki© autonomia, n i e d ź w i e c k i samostanowienie© i/lub inne warianty reprezentują i będą reprezentowane. Interesy prawne, w tym zezwolenia, zgody itp. Uzyskuje się za pośrednictwem Dominium© postrzegane.Zainteresowania zdrowotne i medyczne oraz decyzje mogą/są podejmowane za pośrednictwem Punkt Medyczny© będą okazane.(Prawa autorskie związane z nazwą Niedźwiecki©)
 • Zakres

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zasięg terytorialny na całym świecie i są wiążące. Administracyjnie te ogólne warunki handlowe są dla wszystkich ludzi, każdej osoby, służb publicznych (i/lub ich odpowiedników) oraz pozostałych podmiotów gospodarczych, które są powiązane z wydawcą w reklamie (i/lub innego stosunku umownego), są w gotowości, nawiązać taki związek, wypowiedzieć, odrzucić lub zaprzeczyć, że taki związek istniał, czy to tylko przez odrzucenie oferty, czy odmowę zaakceptowania niniejszych warunków (patrz punkt hańby w niniejszych ogólnych warunkach handlowych). Te Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do całego prawa handlowego i/lub relacji handlowych opisanych powyżej mających znaczenie dla wydawcy, niezależnie od tego, czy którykolwiek z nich znał lub nie znał Ogólnych Warunków.

 • Jurysdykcja, miejsce wykonania i zastosowania prawa

O ile nie uzgodniono inaczej między wydawcą a innymi stronami, uznaje się jako miejsce jurysdykcji i miejsce wykonania prawa Polska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. „Solidarności” 77; 00-090 Warszawa i/lub Trybunał Narodowy KRS 0000686478, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra POLSKA oraz Pomocniczy Sąd Ludowy Balexert Tower, 18, Avenue Louis-Casaï, [CH-1209] GENEWA, w zastosowaniu uzasadniającym stan wyjątkowy zgodnie z prawem Konwencji Genewskiej określone tam przepisy dotyczące wniosku i Jurysdykcja (art. 9 Ustawy Zasadniczej Rzeczypospolitej Polskiej od 02/04/1997). Miejscem jurysdykcji i miejscem wykonania jest Wolne Państwo Polska i Szwajcaria jako państwo-depozytariusz Konwencje Genewskie Wolnego Państwa Polski, patrz Protokoły Dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. (Protokół I, Protokół II, Druk nr 2058 – o ratyfikacji w dniu 29 maja 2009 r. Protokołu III dodatkowego do Konwencji Genewskich) jako strona konwencji genewskich od 05/06/1992. Dotyczy wyłącznie i przede wszystkim Prawo naturalne, w razie potrzeby „prawo polskie, w związku z KH (sic)” i/lub ewentualnie w łączności z HLKO (Haską konwencją o wojnie lądowej) (sic!) i/lub w razie wątpliwości UKC (sic!). Faktem jest: wszelkie Prawo to umowa.

 • Terminy

Wszystkie terminy w stosunku do emitenta/wierzyciela rozpoczynają się najwcześniej dopiero po jego faktycznym wniesieniu w odpowiednie miejsce doręczenia (nieruchomości), aby mógł dotrzeć do niego żyjący człowiek. Zarówno dni chorobowe i urlopy są uważane za nieobecne i są traktowane jako dni dostawy lub dni, w których biegną terminy wyłączone. W przypadku wakacji brane są pod uwagę dni przyjazdu i wyjazdu jako pełne dni urlopu. Dla usprawiedliwienia dni chorobowych wystarczy oświadczenie wierzącego. Okresy czternastodniowe lub krótsze, są w każdym przypadku bezskuteczne wobec wierzyciela. Przedawnienie: Naruszenia ogólnych warunków praw wszelkiego rodzaju w stosunku do wydawcy, terror fizyczny, psychologiczny, zachowania agresywne, dokonanie wszelkiego rodzaju uszczerbków, środków itp., a także działania przeciwko nieruchomości/własności, wygasają po 99 latach od 31.12. odpowiedniego roku powstania. Niespłacone roszczenia wierzyciela są zbywalne i podlegają dziedziczeniu.

 • Zasady

Do wszystkich umów mają zastosowanie następujące zasady: Fundament prawa i kontraktu polega na mówieniu prawdy, całej prawdy i tylko prawdy. Prawda jako oczywistość, jasne wyrażanie rzeczywistości jest werdyktem w handlu i komercji. Niepodważone i/lub złożone pod przysięgą oświadczenie woli uważa się za zgodne z prawdą w: handlu i komercji. Nieodparta teza i/lub deklaracja złożona pod przysięgą jest wyrokiem w handlu i komercji. Wszyscy powinni mieć zagwarantowany środek zaradczy, mieć przez określony proces zagwarantowane prawo. Jeśli środek zaradczy nie istnieje lub jeśli obala, nagina, lekceważy istniejący środek prawny, zostaje odrzucony i/lub nie ma znaczenia, należy złożyć konieczność stworzenia środka prawnego w jego rozumieniu, który z mocą własnego oświadczenia i/lub pod przysięgą będzie uzasadniony. Ignorowanie prawa może być usprawiedliwione, ale nie jest to ważny powód do popełnienia przestępstwa. Jeśli prawo jest łatwo dostępne dla wszystkich, to każdy dokłada wszelkich starań, aby dowiedzieć się o tych ważnych informacjach prawnych. Odpowiedzialny jest cały rząd korporacyjny w sprawie komercyjnej i oświadczeń pod przysięgą, reklamy, ubezpieczenia, zastawy komercyjne i komercyjna konieczność (niepokój handlowy). W konsekwencji rządy mają brak delegowanych praw, nie mogą procesów handlowych anulować. Ustanowiona władza polityczna podmiotu korporacyjnego jest niezbędna posiadać ubezpieczenia handlowe przeciwko szkodom publicznym, ponieważ obowiązuje: brak ubezpieczenia – brak odpowiedzialności, co równa się z nieważnością podpisu urzędowego, który jest równoważny przy braku jakiejkolwiek realnej władzy politycznej obiektu korporacyjnego, co jest równoznaczne z brakiem delegowania uprawnienia, zgodnie ze statutem do pracy w charakterze wsparcia firmy, tj. moc prawna spółki jest gwarantem handlowym podrzędnym. Orzecznictwo nie jest odpowiednim substytutem ubezpieczenia (obligacji). Spółki komunalne, miasta, powiaty, województwa, samorządy i krajowe administracje, nie mają rzeczywistości komercyjnej i bez niej zapewnienia sobie swoich praw i ich skutków prawnych. Muszą być przedstawione legitymacje z wyprzedzeniem i/lub na żądanie oraz zostać ujawnione.

 • Wolna wola i wolna droga

Wolna wola i swobodna ścieżka emitenta/wierzyciela muszą być zawsze zapewnione. Dotyczy to w szczególności swobody wyjazd z/do/w całej Polsce (polskich koloniach) oraz z/do/w UE (Unii Europejskiej), a także Wielkiej Brytanii. Łamanie i przerywanie wolnej woli i/lub wolnej ścieżki emitenta/wierzyciela, niezależnie od formy lokomocji, środki lokomocji i przerwanie (np. przez zapowiedź przymusu, zła, a nawet niebezpieczeństwa dla ciała, mienia, zdrowia lub życia, lub wolności, wywierania nacisku na wydawcę, czynności administracyjnych wbrew woli wierzyciela lub jego rodziny, zgodnie z Art. 30 itd.) jest uważana za poważną hańbę i pozbawienie wierzyciela praw autorskich, chyba że bezpośrednie, konkretne i bezpośrednie zagrożenie ze strony wierzyciela wobec innych osób zostało wykonane bez wątpienia, bezpośrednio i w sposób widoczny.

 • Nienaruszalność rodziny, wyznania i spowiadania braci i sióstr

Prawo, wola, integralność ciała, własność, mienie oraz dobro itp., rodzina wydawcy/wierzyciela, zawiązany związek małżeński, żyjący mężczyźni, żyjące kobiety (żona), chłopcy i dziewczęta (dzieci, wnuki), o których mowa w całej rodzinie emitenta/wierzyciela, a także jego religijnie i ideologicznie powiązana wiara i wyznania braci i sióstr (wiara i/lub rodziny ludzkiej) są nienaruszalne. Wolna wola jest zawsze zamkniętym terytorium, o ile to nie jest konkretne, możliwe do udowodnienia wyrządzanie szkód innym. Dzieci są zawsze przyznane rodzicom. Dzieci cieszą się, aż do ukończenia ich ochrony specjalnej siedemnastego roku życia wolnością; tutaj szczegółowo ochrona przed odpowiedzialnością karną, winą i odpowiedzialność karna w miejscach publicznych.

 • Gospodarz domu jest uprawniony i ma prawo do ochrony członków swojej rodziny ludzkiej, na życzenie lub w sytuacjach awaryjnych (również w G.o.A.*) także do ochrony jego własności. W sytuacji nagłego wypadku, również zastosowania wszelkich nieproporcjonalności i/lub grożących i/lub zastraszających, w tym między innymi środków. *) Zarządzenia bez umowy, jest wyłączone z wszelkich obciążeń. Żywy człowiek, mężczyzna, jako osoba trzecia, biorąc pod uwagę i co do zasady jest uprawniony do przywołania do porządku, do niedoprowadzenia do poniesienia szkód.
 • Kupcy

Kupujący w rozumieniu niniejszych zasad ogólnych oraz warunków handlowych to odpowiednio, osoby prowadzące we własnym imieniu przedsiębiorstwo handlowe. W przypadku miejsc publicznych, mając na uwadze niniejsze ogólne zasady i warunki handlowe, kupcy muszą posiadać uprawnienia do wydawania dyrektyw, dowodzenia lub w sytuacji wykonawczej odpowiednich liderów grup (grupy). Zasadniczo odpowiedni szef organu, dyrektor, rada wykonawcza AR, dyrektor zarządzający, kierownik itp., w rozumieniu niniejszych ogólnych zasad i warunków handlowych, jako odpowiedzialny kupiec, kobieta, odpowiedzialni kupcy, muszą doglądnąć; odpowiednie miejsce publiczne i to oni, osoby kierujące ponoszą odpowiedzialność solidarną za skutek. Samodzielne jednostki, jak np. firmy windykacyjne, komornicy, prawnicy itp., są traktowane w rozumieniu niniejszych ogólnych zasad i warunków handlowych jako niezależni kupcy. Zleceniodawca odpowiada solidarnie. W tym przypadku punkty harmonogramu opłat są osobno dla pośrednika i dla biznesmena ocenione. Sędziowie i prokuratorzy występują razem ze swoimi szefami urzędów jako niezależni kupcy w rozumieniu niniejszych ogólnych zasady i warunków handlowych. Kupcy występują w rozumieniu niniejszych ogólnych zasad i warunków handlowych z obsługą handlową jako dłużnicy solidarni.

 • Podpis i tożsamość

Tożsamość autora odpowiedniej korespondencji musi z niej jasno wynikać. Dlatego musi zawierać podanie imienia i nazwiska, a także kompletny, odręczny i czytelny podpis autora. Pismo, które dotrze do wydawcy/wierzyciela nie zawierające żadnego lub nieczytelny lub opatrzone niepełnym podpisem (podpisami) zostanie użyte zgodnie z niniejszymi ogólnymi zasadami i warunkami handlowymi 1. zaakceptowane między emitentem/wierzycielem a innymi osobami. Strona/y uważane za kupujących bezpośrednio od sprzedawcy (tutaj także pracownik urzędu, kierownik, dyrektor zarządzający, menedżerowie, osoby odpowiedzialne, zarząd itp.) doręczają osobiście, czytelnie i w pełni podpisane, albo mogą 2. być odrzucone z powodu braku pełnego imienia i nazwiska autora. Każdy list od umawiających się stron stanowi oświadczenie woli i będzie objęte odpowiedzialnością. Ta odpowiedzialność określona w punktach 1 i 2 nie dotyczy pism, w których legalność i wola (sądowa) przed dokończeniem musi być wyrażona podpisem (np. w wyrokach, rezolucjach, dekretach, nakazach aresztowania lub eksmisji itp.).

Autograf tego człowieka :grzegorz mężczyzna z domu niedźwiecki©, a także podpisy jego nazwiska dla osób chronionych przez Grzegorza Niedźwieckiego©, Grzegorz Niedźwiecki© itp. są zgodne z dokumentami Autonomii, poświadczony przez świadków i zatwierdzony. Nie wymagają żadnego dodatkowego potwierdzenia od strony trzeciej.

 • Obowiązek informacyjny, obowiązek urzędowy

Obowiązek informacyjny/obowiązek urzędowy obejmuje również kompleksowe, jasne i weryfikowalne nazewnictwo (podstawowe, narodowe) zgodnych z prawem norm i innych przepisów, zgodnie z którymi organy legitymizują, że działają publicznie. Odmowa udzielenia odpowiedniego przez organ oznaczenia tych norm i/lub przepisami i odpowiednim dowodem właściwym, ustawowym (konstytucyjnym), powstania odpowiedniej normy/regulacji w czasie, obowiązującej przez ogłoszenie i/lub realizację odpowiedniego działania, skutkuje obciążeniem. Obowiązek informacyjny wykonywania zgodnie z harmonogramem opłat zawartym tutaj stanowiskiem publicznym.

 • Działania organów publicznych

Jakakolwiek pozycja w społeczeństwie, która rości sobie prawo musi spełniać określone zasady (Art. 7, 83 i 4). Niewątpliwie sprawdziły się tzw. akty suwerenne, aby móc je wykonywać i legitymizować takie. To samo dotyczy ich pracowników. Urzędy państwowe zapewniają swoim pracownikom oficjalne dowody osobiste (legitymacje urzędników państwowych) oraz wpisy w rejestrach firm/przedsiębiorstw i/lub inne oznaczenia handlowe. Identyfikatory usług są uważane za dowód odzwierciedlenia interesów prywatnych i/lub interesów podmiotów komercyjnych i/lub zadłużonych konstrukcji i/lub jako dowód zaniechania działań państwowych i suwerena. Na żądanie urząd musi doręczyć publicznie oryginał i/lub notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem. Przesłać kopię ustawodawstwa rządowego, na którym się opiera, odwołać się do nich w korespondencji i działaniach.

 • Komunikowanie się z podmiotami i zwracanie się do nich publicznie

Komunikacja z instytucjami publicznymi ma miejsce całkowicie według zasady: wiedza klienta oznacza wiedzę o zastępcy agenta i wiedza o agenci to wiedza o kliencie (uwaga do agent to uwaga dla zasady, uwaga dla zasady to uwaga dla agenta). Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości o odpowiedzialności adresata, lub adresat nie jest osiągalny, obowiązuje właściwy urząd, a także następni dostępni i odpowiedzialni pracownicy na stanowiskach jako adresaci i są w rozumieniu niniejszych OWH/TO odpowiedzialni na czas i odpowiedzialni za przetwarzanie. Wydawca odnosi się do ewentualnych roszczeń agencji publicznie do swoich oświadczeń woli. Jeśli osoby w opinii publicznej i/lub ich przedstawiciele, próbują i/lub podjąć jakiekolwiek działania wbrew wolnej woli wydawcy lub dla siebie i/lub jego prawa naruszają, uważa się to za nieodwołalną i absolutną zgodę instytucji, które spowodowała obrażenia lub to ogłoszono, w a.) natychmiastowym zastawie handlowym, b.) opublikowanie zawiadomienia o tym zastawie i c.) likwidacja zastawu nieodpłatnie przez wydawcę w definiowalny sposób. Dotyczy to również w pełni osób, handlowców, nieograniczonej odpowiedzialności (i dla osób) nazwa homonimiczna, która w nazwie czyniła publiczne udawanie lub udawanie działania.

 • Przyjmowanie ofert

Emitent/wierzyciel zastrzega sobie prawo do przyjmowania ofert. W takim przypadku druga strona umowy zabezpiecza wykonanie umowy nawet po ewentualnym odbiorze wierzyciela odpowiednio, prawidłowo i w ramach odpowiedniego i nieodwołalnego terminu.

 • Zgodność

Obowiązuje zasada prawna pacta sunt servanda; kontrakty są zgodne w z związku z tym odpowiednia usługa kontraktowa dostarczona. W przypadku akceptacji przez wierzyciela wszelkie kontrowersje uważa się jako rozstrzygnięte; oznacza to, że każdą publiczność wyklucza jurysdykcja. Wniosek, inicjacja i/lub ogłoszenie nieuczciwych środków, aby uniknąć ich uważa się, że wykonanie(a) umowy pomiędzy stronami, umowy wykluczone i zabronione. Obejmuje to również tzw. zarzuty karne przeciwko wydawcy/wierzycielowi i jego pracownikom, dzięki stworzeniu i dostarczeniu faktury, przypomnienia lub innych dokumentów handlowych na podstawie umowy między stronami, z podaniem przyczyn.

 • Zaufanie

Emitent/wierzyciel może to zrobić jako pierwszy wierzyciel/beneficjent osoby [Pana] GRZEGORZA NIEDŹWIECKIEGO, [Pan] GRZEGORZ, NIEDŹWIECKI (osoba trzecia), osoba fizyczna. Tematy i tematy do innych żyjących mężczyzn i/lub żyjących kobiet reprezentujących osoby prawne przenosić. Odmowa przeniesienia zaufania ma zastosowanie jako naruszenie zaufania, z zastrzeżeniem niniejszych zasad ogólnych i warunków handlowych.

 • Ignorancja

Powiązane z emitentem/wierzycielem strony, nieodwołalnie i bezwzględnie zrzekają się wszelkich odwołań. Ignorancja – zwłaszcza w zakresie komercyjnym, prawo handlowe, prawo morskie, prawo umów lub formy prawne i konsekwencje admiralicji. Dotyczy to również prawa nakładającego się i wielu ważnych poziomów prawnych.

 • Hańba

Każde niehonorowe, nieetyczne zachowanie osoby jest uważane za hańbę, za partykularną praktykę. Zachowanie jest uważane za nieetyczne, jeśli nie jest dobrostanem jednostki i jednocześnie ten sposób nie służy ogółowi społeczeństwa, jest nie ekonomiczny, emocjonalny, fizyczny i/lub przynosi inne zamierzone szkody. W szczególności dotyczy to z reguły: negowanie i nie akceptowanie wydawcy jako człowieka (istota duchowa i obdarzona duszą) i on jako [jur.] OSOBA ani przyjął żadnych fikcyjnych uzgodnień prawnych lub trustów; naruszenie umowy; czynne lub bierne odrzucanie informacji od stanowiska publicznego; czynne lub bierne ukrywanie szczegóły umowy lub umowy aneksu; przymusowa służebność; odmówiono informacji, której zasady i prawa są uważane za ważne ogólnie i stosowane; przypuszczalna niedojrzałość, zależność i brak praw; odmowa. Prawidłowe adresowanie korespondencji zgodnie z informacjami dostarczonymi przez wydawcę; egzekucja z przyczyn niepodlegających stwierdzeniu należycie uchwalonego prawa; aplikacja nieważna lub nieważne lub niezgodne z prawem lub niezgodne z konstytucją (niekonstytucyjne) prawa; bezprawna odmowa, papiery wartościowe emitenta; realizacja oficjalnych dokumentów bez bezspornego uprawnienia do udowodnienia; stosowanie lub ogłoszenie nieuczciwych środków zapobiegawczych, jego wykonania zgodnie z umową; naruszenie zaufania; odmowa doręczenia „prawdziwego rachunku”, prawdziwie podpisanej umowy/faktury; egzekwowanie roszczeń bez uprzednio prawidłowego wystawienia faktury i akceptacji Wydawcy, także próba zrobienia tego; brak rozładowania powiernictwa aktywów pomimo dyspozycji beneficjenta (wydawca); przekazanie depozytu niż próby, sytuacja prawna beneficjenta w sprawie „fałsz intelektualny” zmieniająca stanowisko powiernika; wyraźne nadpisanie statusu beneficjenta osób za to samo nazwisko co wydawca lub próba zrobienia tego bez wyraźnego nazywania tego procesu tak i; ogólne oszustwa w obrocie prawnym, m.in sugerowanie działań dorozumianych i poczynienie wszelkich szkód, które odbyły się bez wiedzy i woli wydawcy mają lub mogą mieć miejsce itp., pp.

Zniekształcenie jest uważane za nieodwołalną i absolutną zgodę odpowiedniej oferty lub partnera umownego wydawca/wierzyciel do dziesięciokrotnego odszkodowania – przynajmniej do stu dwudziestu pięciu tysięcy euro (EUR) lub najlepiej w złocie lub srebrze o masie kursu wymiany Euro/Złoto/Srebro na podstawie aktualnego stanu niniejszych ogólnych warunków pro sprawa i lokalizacja.

 • Harmonogram opłat

Za zamieszczone tam treści obowiązuje harmonogram opłat wydawcy zawierający sankcje i fakty jako wiążące, jednoznaczne, nieodwołalne i bezwzględne między stronami zgodnie z ustaleniami, o ile nic od wydawcy/wierzyciela w indywidualnych przypadkach nie będzie inaczej ustalone. Decyzja została już podjęta przez oferenta i/lub kontrahenci uznani są w pełni w tym przypadku. Dla zleceniodawcy (kupców) ta kalkulacja w punkcie „kupcy” jest regulowana. Z zastępcy i następcy kwoty przypadają na mężczyznę, kobietę, osobę i incydent. W przypadku zlecenie kupna przez innego otrzymanego zarówno kupca, jak i ich zastępcy w odpowiednich pozycjach taryfy opłat, te naliczone usługi są należne natychmiast i do wydawcy w EURO, najlepiej w złocie lub srebrze lub innym, dowolnie wymienialna i ogólnie akceptowana waluta.

 • Instrukcje dotyczące sprzeciwu

Tylko natychmiastowe zaprzestanie wszelkich działań dłużnika i/lub jego zastępców wobec wierzyciela; umowa nie stanie się w pełni ważna. Dla ustalenie naliczonych odszkodowań, długów i zobowiązań, musi być w pełnym zakresie wymagany przez wierzyciela kształt wiarygodny wskazany. Jeżeli dłużnik w drodze powództwa rozstrzygającego (dorozumianego) lub nie kontynuuje swoich działań, tworzy lub stworzył fakty nieusunięte niezwłocznie, traci prawo do sprzeciwu. Dorozumiane działania dłużnika uważa się za jego uznanie i uważana jest chęć bycia prawnie wiążącym.

Niewiedza, ślepota prawna, dezinformacje i opór dłużnika wobec dyspozycji, woli ich spełnienia i/lub wobec zastępcy w żaden sposób nie zwalniają z obowiązków świadczenia.

 • Obowiązek wykonania

Zamawiający udziela nieodwołalnej i bezwzględnej zgody na obowiązek wykonania egzekucji w złocie lub srebrze, EURO lub równowartości w innej określonej i swobodnie wymienialnej walucie na emitenta/wierzyciela, zgodnie z tymi wskazanymi tutaj taryfami opłat w przypadku naruszenia przepisów ogólnych podstaw i warunków handlowych. Koszty transmisji również inne koszty wykonania zobowiązania umownego ponosi wykonawca umowy.

 • Domyślność

Niewykonanie zobowiązania dla opłat pobieranych przez emitenta/wierzyciela, stosowanie tych ogólnych zasad i warunków handlowych, następuje automatycznie 15 dni po terminie płatności faktury tak długo, jeżeli przez wystawcę/wierzyciela nic innego nie zostało określone dla każdego przypadku z osobna. Od 16 dnia wydawca ma prawo do pozasądowego wystawienia wyroku zaocznego. Po tym dostarczeniu cała własność posiadania świadczeniobiorcy, w tym do wysokości prawa do zasiłku, należy do wydawcy. Po otrzymaniu wyroku zaocznego wydawca jako autoryzowany przedstawiciel odbiorcy ustalonego, skutecznie jest uprawniony w przypadku zwłoki odbiorcy w odniesieniu do: swoich zobowiązań umownych, przekazać do wydawcy pełne upoważnienie i upoważnienie do działania, aby zapewnić jego wykonanie. Pełnomocnictwo wydawcy ważne jest do upoważnionego przedstawiciela odbiorcy w połączeniu z prawem do kaucji. Dla wydawcy jest również preferencja prawa poprzez nagrywanie i publikowanie w UCC-Finansowanie, oświadczenie i/lub inne odpowiednie możliwości publikacji bez zgody odbiorcy do zgłoszenia. Domyślnie jest to pełne wykonanie kontraktowe uprawnionego.

Całkowity lub częściowy brak zapłaty za usługę umowną, upoważnia wydawcę po upływie dalszych 21 dni po otrzymaniu wyroku zaocznego, „pozasądowego”, do wykluczenia we wszystkich pozostałych byłych zainicjowanych aktywach i prawach majątkowych, dawniej przez odbiorcę przydzielonych tytułem zabezpieczenia, obecnie będących w aktywach wydawcy, ale nie do jego dyspozycji lub w inny sposób organizowanych dla niego. Prawa te są zbywalne. Wykluczenie rozpocznie się z terminowym, kompletnym wyłączeniem świadczenia usług kontraktowych.

 • Dokumentacja/przechowywanie dowodów

Dłużnik/kontrahenci/kontrahenci oświadczają, tym samym zgadzają się, że w celu dokumentacji i zachowania dowodów, rejestrację przez wydawcę w formie elektronicznej i/lub inne odpowiedniej formy (pliki), obraz, film, wideo i dźwięk można przeprowadzić wszystkie odpowiednie procesy. To prawo może zostać w każdej chwili przeniesione przez wierzyciela na osoby trzecie.

Aby zapewnić płynność prawną wydawcy/wierzyciela wszystkie procesy są rejestrowane, archiwizowane i publicznie udokumentowane. Dłużnik/partner umowny i/lub będący w związku z tym zastępcą, zrzekają się wszelkich praw od samego początku prawa dotyczącego ich danych osobowych, bez możliwości sprzeciwu.

Lokowane, także elektroniczne transmisje danych, dokumenty i tym podobne faksem, e-mailem i/lub innymi uznaje się, że warianty zostały formalnie dostarczone!

 • Zakazy

Uznaje się za zabronione między stronami korespondencję i inne części umowy, które w sposób prywatny i ściśle poufne i/lub nie do publicznego rejestru oznaczone są do upublicznienia. (nr 9 PRZEJDŹ) Złamanie tego zakazu jest nieusuwalną hańbą. Publiczne powództwo o roszczenie prywatne lub prywatne roszczenie dozwolone jest tylko przed „sądem powszechnym”. Prywatne roszczenia / żądania mogą być składane tylko na prywatne sposoby, które należy egzekwować. Sama kwestia prawna obowiązuje na całym świecie semantyka niemieckojęzycznej wersji tych OWH, kontrakty z wydawcą pochodzą pierwotnie w języku Państwo „niemieckie”. Zasady prawne i przepisy, które nie są przetłumaczone na język polski lub są nieetyczne (zob. pkt 17. drugi zdanie), nie mają zastosowania. Zapisy w Oświadczeniu Finansowym UCC-1 w języku angielskim obowiązują również w przypadku wad lub nieprawidłowości wpisów, jeżeli cel i zamiar wpisu w języku polskim lub jest rozpoznawalny w inny sposób. Z niniejszych ogólnych warunków, obowiązują wyłącznie te, które zostały autoryzowane przez wydawcę definicje.

 • Pełnomocnictwa

Emitent/wierzyciel angażuje również osoby trzecie, freelancerów, na zasadzie jednostkowych przypadków, pracownik, niezależny przedstawiciel prawny, radca prawny, adwokat, agenci, między innymi… Cesję lub upoważnienie należy udowodnić. Odrzucenie lub odmowa reprezentacji wydawcy/wierzyciela obowiązuje między umawiającymi się stronami jako hańba i usprawiedliwia nieodwołalną i bezwzględną zgodę na zobowiązanie innych do świadczenia kontrahenta. Odnosi się to analogicznie do przypadku odwołania/odrzucenia pełnomocnictwa i/lub agenta wydawcy.

 • Dyskryminacja, rasizm i polityka prześladowanie

 

 • Każda forma dyskryminacji, rasizmu, tłumienia opinii, tłumienia informacji, cenzura i/lub inne formy pozbawienia praw obywatelskich „zwolnienie”, również takie jak ostracyzm, zakaz, „osoba wyjęta spod prawa”, dehumanizacja, (zalecane) specjalne traktowanie, odmowa jurysdykcji, odmowa samostanowienia, uczestniczenia w transakcjach handlowych, zakupach, sprzedaży, wydarzeniach kulturalnych, w działalności religijnej i/lub w innych środkach itp., w tym powiązanych m.in. z emitentem/wierzycielem i/lub działalnością polityczną, ideologiczno-religijną, medyczną, prześladowaniem społecznym, także działania oszczercze w jakiejkolwiek formie wobec emitenta/wierzyciela przez inne umawiające się strony jest bezwzględnie przez stronę(y) i nieodwołalnie wykluczone. Naruszenie tego stanowi nieodwracalną hańbę.
 • Przypisanie i/lub wykluczenie na niekorzyść emitenta/wierzyciela w dowolnej formie, do lub z za pośrednictwem tzw. grupy lub ruchy polityczne, zwłaszcza przez ruchy, partie, stowarzyszenia, władze, urzędy lub jako takie, motywowane ideologicznie, politycznie lub medycznie biorąc pod uwagę organizacje itp., które są przeciwne samostanowieniu, wolności wypowiedzi, wolności przekonań itp.; skłonne do cenzury, donosu, wywołujące wykluczenia lub praktykujące takie jak te bez referendum i głosowania, ideologiczne i/lub inne motywy, działają zmotywowanie, bez sumienia oraz nie potrafią przedstawić weryfikowalnych dowodów potwierdzających odmowę osoby zgodnie z ich statusem prawnym, zgodnie z ogólnymi warunkami jako osoba prawna, prawnie kompetentna, do rozważenia leczenia, a także do rozważenia czy odmowa wymaga prawidłowego adresowania, dyskryminacja i/lub prześladowania polityczne w rozumieniu niniejszych zasad ogólnych i warunków handlowych.
 • Wejście w życie umowy przez odbiór

Szczegóły akceptacji:

(1) Z zaakceptowaniem usługi umownej przez usługodawcę umowa wchodzi w życie dla odbiorcy lub jego zastępców.

(2) Akceptacja usługi kontraktowej następuje wraz z odbiorem przesyłki, na równi z funduszami, także w kontekście przymusowej windykacji (np. płatność gotówką, polecenie zapłaty, zajęcie konta itp.).

(3) Za wykonanie umowy w rozumieniu niniejszej umowy uważa się również: akceptowane, jeśli odbiorcy lub ich osoby odpowiedzialne lub za pomocą środków zastępczych również innych środków przymusu (np. nakaz aresztowania, nakaz przeszukania, wykluczenie, środki medyczne itp.) narzędzia, lub wysłane pismo, roszczenia wobec usługodawcy (np. „decyzje”, „wyroki” lub „rezolucje” itp.). To wejście w życie umowy rozpoczyna się od/przez akceptację. Umowa wchodzi również w życie, jeśli emitent/wierzyciel zostanie powiadomiony przez nadawcę lub jego zastępcę o środkach przymusu, odmowa podjęcia czynności administracyjnych lub równoważnych, jest zagrożona. Umowa wchodzi w życie z chwilą odbioru.

 • Prawa autorskie

Zgodnie z dokumentem o numerze referencyjnym CHT 029614, wszystkie prawa zastrzeżone w zakresie prawa autorskiego, zwyczajowego do nazwy handlowej/znaku towarowego GRZEGORZ NIEDŹWIECKI© – a także wszystkie pochodne, aliasy, wariacje i w tym ortografia nazwy handlowej / Trademark-Common-Law Copyright © dla Grzegorz Niedźwiecki©. pełna nazwa handlowa / znak towarowy GRZEGORZ NIEDŹWIECKI© lub jakiekolwiek pochodne, w szczególności Grzegorz Niedźwiecki©, Pana Grzegorza Niedźwieckiego©, Grzegorz Niedźwiecki© itp. itp. są niedozwolone, nie mogą być używane, powielane w całości lub w części, ani w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody i potwierdzenia przez Grzegorza, Niedźwiecki©, oznaczone czerwonym autografem wydawcy Grzegorz, Niedźwiecki©. Nieautoryzowane użycie, jak wyżej, o którym mowa, kosztuje opłatę w wysokości 10 000 euro ekwiwalentu srebra za każde zdarzenie, użycia dowolnych i wszystkich instrumentów pochodnych i wariacje ortografii dotyczące GRZEGORZA NIEDŹWIECKIEGO© plus koszty i szkody osób trzecich. Te prawa autorskie nalegają również na użycie akustyki nagrania, a także prezentacje wizualne, takie jak zdjęcia, filmy, wideo, rysunki, obrazy w dowolnej formie i wykonaniu. Naruszenie przepisów prawa autorskiego uważa się za odrębną imprezę i nie jest uwzględniona w taryfie opłat. Ten opłaty będą pobierane w sposób opisany w niniejszym dokumencie sprawdzonym.

 • Ogólne informacje o status quo systemu prawnego” i odniesienie do najwyższej jurysdykcji

Wydawca odrzuca ważność (1) Unam Sanctam (1302) papieża Bonifacego VII (kontrola ziemi i wszystkich żywych istot przez papieża), (2) Romanus Pontifex (1455) przez papieża Mikołaja V (noworodek pozbawiony jest wszelkich praw do własność oddzielona), (3) Aeterni Regis (1481) papieża Sykstusa IV (Człowiek jest pozbawiony wszelkich praw do swojego ciała), (4) Miserando atque eligendo (2013) papieża Franciszka (Spojrzał z miłosierdziem i wybrał), (5) Uprawnienie Watykanu na duszy przez chrzest według kanonu Prawo kanoniczne (kanon 96) i wszelkie podejrzane Konsekwencje prawne powyższych praw opartych na usamodzielnieniu, które dają mu dane przez Boga pozbawienia niezbywalnych praw i tytułów. powiedział Orzeczenia nie mają uzasadnionej zdolności dla wydawcy jako podmiot ich domniemań prawnych (prawo). Wydawca nie jest stroną takich umowy i nie wyraża zgody na żadną taką umowę. Wydawca nie zgadza się raz, nie zgadza się dwa razy i trzykrotnie nie wyraża zgody na taką umowę.

Wydawca zatwierdza następujące oświadczenie: Od 21. Czerwiec 2011, Romanus Pontifex zostaje oficjalnie rozwiązany, koniec Ryt Mandamus i Ryt probatum; wejście publiczne Numer 983210-331235-01004. Niniejszym jest cała jurysdykcja Imperium Rzymskiego na ziemi nieważne. Wszystkie Fundusze Cestui Que Vie są od 15 sierpnia 2011 r. za pośrednictwem Rite Probatum Regnum i Rite Mandamus rozwiązane. (Rejestr publiczny dokumentu nr 983210-341748- 240014) Obejmuje to rozwiązanie trustu i biura znany jako Aeterni Regis i jako „Wieczna Korona” lub „the Krone” wraz ze wszystkimi jego odgałęzieniami, zakończeniem wszystkiego akty osiedlenia, akty urodzenia, Akty zgonu, obligacje i roszczenia w tym władze Banku Międzynarodowego Rozliczenia [BIS = bank centralny banków centralnych]… . (…ten rozwiązanie trustu i biura znanego jako Aeterni Regis, znanego również jako Wieczna Korona lub „Korona” i wszystkie jej pochodne… i zakończone wszystkie akty rozliczenia, akty urodzenia, akty zgonu, obligacje i roszczenia w tym wygaśnięcie uprawnień Banku Rozrachunków Międzynarodowych kończąc w ten sposób system niewolnictwa zadłużeniowego świata. i pełna księgowość uznanie i poddanie się wszystkim.

 • Postanowienia końcowe

Wykonanie umowy nie wymaga podpisu emitenta/wierzyciela.

Dodatkowe uwagi prawne:

Każdy, kto korzysta z komercyjnego i/lub prawnego i/lub w inny sposób poszukuje porównywalnej interakcji z wydawcą, musi przede wszystkim obalić: (a) fakt, że w Stanach Zjednoczonych obszar gospodarczy Polski wyłącznie prawo handlowe z rejestracją SEC nr 780140 lub pod 2. Uchylone G 2008 lub pod wpisem do rejestrów firm takich jak Dun & Bradstreet et al. ma zastosowanie; b) organy publiczne w administracji stosują sprawy wyłącznie do prawa powierniczego, z: którym zarządzają stanem wyjątkowym i upadłością; (c), Konsekwencje prawne wszystkich rejestracji OPPT-UCC; (d), Rozwiązanie Romanus Pontifex z 21 czerwca 2011 r. i Aeterni Regis oraz (e), papieskie motu proprio z dnia 11 lipca 2013 r. Wszystkie takie dokumenty, o których mowa w niniejszym dokumencie, są wyjaśnione jako kompletne określone i złożone, uważa się za ważne, jeżeli nie zostaną odrzucone wyłączna podstawa prawna uzgodniona przez odbiorcę w wszelkie interakcje handlowe z wydawcą, wyłącznie i ab initio. Wydawca przyjmuje do wiadomości i ratyfikowała te dokumenty, a także właściwe „DEKLARACJA FAKTÓW” i „DOKUMENT WIECZNOŚCI”, nunc pro tunc, praeterea praeterea, bezsporna, jako zasada Prawo, jako fakt i jako zasada porządku publicznego UKC 1-103, do którego każdy może się odwołać.

Wątp i kwestionuj te warunki i odrzuć initio wszystkie 12 kluczowych domysłów Gildii Stowarzyszenia BAR jak również wszelkie inne domniemania prawne, które nie są przedstawione w sposób wyraźny. To sprzeczność, ponieważ wszystkie te założenia są słuszne w odniesieniu do pozycji wydawcy de iure nie jako prawda handlowa i Prawo. Wszystkie przedstawione i zaprzysiężone w niniejszym regulaminie Oświadczenia są składane w rozsądnym terminie 15 dni po wejściu w życie w przypadku bezpośredniego zagrożenia w ciągu 72 godzin obalać, punkt po punkcie, konkretnie i dokładnie, przez należycie zaprzysiężone oświadczenie, pod pełną odpowiedzialnością i odpowiedzialnością pod karą krzywoprzysięstwa i obowiązującego prawa lub jakiegokolwiek prawa, jeśli zostało to zidentyfikowane i podpisany mokrym atramentem. Niezaprzeczenie lub po upływie terminu milczenia, prowadzi bez wyjątku zgoda na niniejsze OWH, przyjęcie oferty i Prawo Wydawcy do zarejestrowania zastawu.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE – BEZ OGRANICZEŃ – BEZ UPRZEDZENIA

bez uszczerbku UCC Doc #1-308 i UCC #1-103 oraz Dokument UKC nr 2000043135

Żywy człowiek :grzegorz: z domu n i e d ź w i e c k i jest pierwszym wierzycielem i posiadaczem praw osoby lub Imię i nazwisko Grzegorz Niedźwiecki© i/lub wszyscy alfanumeryczne warianty tej nazwy [Osoba trzecia, która służy jedynie do udziału w transakcji. Zobacz także Blacka Słownik prawa, wyd. 6 strona 1421 i „Stramineus homo”, strona 1421, patrz także Black’s Law Dictionary, 6th Ed. Strona 502, „Atrapa Korporacja”.)]. Zwróć uwagę, że w momencie, w którym chcesz lub zamierzone nawiązanie relacji biznesowych do osoby Grzegorza Niedźwieckiego©, Grzegorz Niedźwiecki© – żywy człowiek, człowiek jako osoba trzecia należy wziąć pod uwagę i co do zasady należy je chronić przed uszkodzeniami. Wszystkie wartości, wszystkie Formy posiadania i/lub własności znajdujące się w domenie publicznej w imieniu [pana] Grzegorza Niedźwieckiego© lub [pana] Grzegorz Niedźwiecki© lub [Pan] G. Niedźwiecki© itp. biegać i/lub zostały lub zostaną zarejestrowane przez a prywatna umowa o bezpieczeństwie żyjącego człowieka, zadzwonił :grzegorz: z domu niedźwiecki znany jako: grzegorz z Jeleniej Góry© osiedlony został.

Żywy człowiek :grzegorz z domu niedźwiecki nie jest ani obywatelem Unii ani obywatelem Polski i/lub Warszawy, ale jedynie dalej zamieszkuje ziemie odzyskane i żyje jako wolny człowiek!

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE – BEZ OGRANICZEŃ – BEZ UPRZEDZENIA

bez uszczerbku UCC Doc #1-308 i UCC #1-103 oraz Dokument UKC nr 2000043135

Z zastrzeżeniem błędów! Temat do zmiany. Autorytet interpretacji należy do autora!

Harmonogram opłat

Taryfa Opłat w euro, ale najlepiej w złocie lub srebrze na podstawie wagi ceny euro/złoto/srebro z dnia data statusu niniejszych OWH; obowiązuje następująca zasada: jedno euro odpowiada jednej uncji czystego srebra .999

Podstawy:

Zdanie 1: Za lekceważenie lub odmowę uznania wydawcy jako osoby/człowieka „MPGrzegorz Niedźwiecki: [z d.] Niedźwiecki©” i zwracania się do niego zgodnie z opisem (władze i/lub ich przedstawiciele zazwyczaj do samodzielnego administrowania Grzegorz Niedźwiecki©), a zamiast tego nieuprawnionego wyznaczenia chronionego NAZWY (Pan) „GRZEGORZ NIEDŹWIECKI©”, „GRZEGORZ NIEDŹWIECKI©, (Pan) „Grzegorz Niedźwiecki©”, „Grzegorz Niedźwiecki©” itp. do istnienia stosuje się postanowienia Art. 79 Prawa autorskiego. Ponadto w poszczególnych przypadkach obowiązują następujące zasady opłaty:

Za zastępcę: 1500 € ryczałtowa                Za kupującego: 2500 € ryczałtowa

Zdanie 2: Za wysiłek wydawcy w celu rozpatrzenia nieuzasadnionych roszczeń/informacji itp. i/lub do odparcia, obowiązuje następująca stawka godzinowa. Roszczenia uważa się za ważne od momentu w czasie nieuzasadnione, na których nie można było udowodnić w terminie, że podpisany „mokrym tuszem” Umowa handlowa z wydawcą nie istnieje lub suwerenne prawa odbiorcy nie są jasne i prawnie skuteczne udowodnić i nie mógł odrzucić wniosków UKC. Stawka godzinowa za rozpoczętą godzinę wynosi:

Za zastępcę: 150 €                  Za kupującego: 250 €

Zdanie 3: Naruszenia praw autorskich zostaną udzielone zgodnie z pkt 27 Ogólnych Warunków.

Zdanie 4: Wysyłanie oświadczenia lub szkicu zamiast prawdziwego rachunku (True Bill) prawdziwego rachunku wierzyciel odpowiedzialny.

Za zastępcę: ryczałt 1500 €                    Za kupującego: ryczałt 2500 €

 

Zdanie 5: Wzajemne, uzasadnione roszczenia wynikające z umów handlowych są generalnie kompensowane.

Pozycja              sprawa/fakty               na realizację i agent zastępczy (agent)         na sprzedawcę (pryncypał)

 1. Przeszkoda na bezpłatnej trasie/przejazd 500 € ryczałt 1000 € ryczałt
 2. Zagrożenie środkami przymusu 3 000 € ryczałt 10 000 € ryczałt
 3. Brak, nie ma autografu lub niekompletnego podpisu 100 € ryczałt 2000 € ryczałt
 4. Lekceważenie obowiązku publicznej identyfikacji osoby działającej 500 € ryczałt 1000 € ryczałt
 5. Nieprzestrzeganie publicznego obowiązku informacyjnego/obowiązku urzędowego 1000 € ryczałt 3000 € ryczałt
 6. Pohańbienie żyjącego człowieka 125 000 € ryczałt 1 500 000 € ryczałt
 7. Ukrywanie się i/lub niewystarczające informacje i/lub oszustwo dotyczące tzw. umów przywiązanych/ukrytych kontraktów 10 000 € ryczałtowa stawka 50 000 € ryczałtowa stawka
 8. Nieprawidłowa „dostawa krajowa” 500 € ryczałt 1000 € ryczałt
 9. Wynoszenie z dokumentów do publicznej wiadomości, które jako „prywatne”, „ściśle prywatne i poufne” lub „nie do tego” rejestr publiczny” zostały oznaczone 1000 € ryczałt 2000 € ryczałt
 10. Zaniechanie/zignorowanie kosztów utrzymania spowoduje 60 000 € ryczałtowej stawki 1 000 000 € ryczałtowej stawki
 11. Wykorzystanie lub ogłoszenie nieuczciwych środków, unikanie usług kontraktowych 100 000 € ryczałt 2 000 000 € ryczałt
 12. Bezprawna odmowa (także odmowa założenia, uznania) dowodów, licencji, certyfikatów, pozwolenia; papierów wartościowych (np. akcepty, weksle, listy zastawne itp.); lub oświadczenia pod przysięgą; te przez wydawcę były lub będą prezentowane 100 000 € ryczałt 1 000 000 € ryczałt
 13. Środki windykacyjne bez dowodu zawarcia umowy i/lub instrument dłużny i/lub przeniesienie tytułu (oryginał) 50 000 € ryczałt 200 000 € ryczałt
 14. Wstrzymanie/zatrzymanie papierów wartościowych (np. akcepty, faktury, weksle, listy zastawne itp.) z jednoczesną odmową odpowiedniego konta bilansowego 100 000 € ryczałt 1 500 000 € ryczałt
 15. Brak wszelkiego rodzaju środków identyfikacyjnych 10 000 € ryczałt 200 000 € ryczałt
 16. Przeciwko wszelkiego rodzaju psychoterrorowi lub białym torturom wierzyciela, jak również usiłowanie; jak biała tortura obowiązuje również stała dostawa niechcianych dokumentów, groźby działania, ograniczenia itp. pomimo odrzucenia; jako biała tortura 250 000 € ryczałt 750 000 € ryczałt
 17. Niechcianych nagrań obrazu, wideo i dźwięku ich użycie bez wyraźnej zgody 50 000 € ryczałt 200 000 € ryczałt
 18. Wszelkiego rodzaju przymusowych służebności 5000 € ryczałt 15 000 € ryczałt
 19. Obowiązek, eksperymenty stosowanie przymusu, przymusy niechciane, medyczne i/lub psychiatryczne, badanie i/lub leczenie (szczepienie, badanie, leki itp.) 100 000 € ryczałt 2 000 000 € ryczałt
 20. Naruszenie umowy przez władze publiczne i/lub osoby publiczne 100 000 € ryczałtowa stawka 2 000 000 € minimum
 21. Fałszowanie stanu cywilnego, także przez insynuacje tożsamości osobistej 100 000 € ryczałt 1 000 000 € ryczałt
 22. Dyskryminacja, wykluczenie, rasizm (obojętnie) jakie pochodzenie, pozycja, kolor skóry itp. cechy 100 000 € ryczałt 1 000 000 € ryczałt
 23. Polityczne, ideologiczne itp. prześladowania i/lub zarzuty na szkodę reputacji i/lub pozycji społecznej itp. 100 000 € ryczałt 1 000 000 € ryczałt
 24. „Nazistowska dopłata”: stosowanie norm i inne regulacje z narodowym socjalistą, historia pochodzenia (również analogiczna do art. 139 GG, art. 123, Art. 19 GG, itd.) plus 30% oryginalna suma całkowitego rachunku podstawa tego harmonogram opłat, jednak przynajmniej 50 000 € plus 30% oryginalna suma całkowity rachunek oparte na tym harmonogram opłat, jednak przynajmniej 250 000 €
 25. Publiczne przywództwo desygnatów z narodowym socjalistą, pochodzenie i/lub historia wprowadzająca – czyli insynuacja, prowadzenie takiego oznaczenia przeciwko wydawcy 75 000 € ryczałt 500 000 € ryczałt
 26. Wniosek nieważny lub nielegalny lub niekonstytucyjny (niekonstytucyjne prawa, w szczególności zgodnie z art. 7, art. 9 i 83 K), m.in. 250 000 € ryczałt 1 000 000 € ryczałt
 27. Stosowanie norm i innych przepisów, ich ważność na żądanie nie poprzez przedstawienie oryginałów lub poświadczonej notarialnie kopii, nazwany standard został przedłożony lub zweryfikowany 250 000 € ryczałt 3 000 000 € ryczałt
 28. Egzekucji z powodów poza regulacyjnych, powstałe prawa, decyzje itp., s. 250 000 € ryczałt 2 000 000 € ryczałt
 29. Organizowanie i/lub podejmowanie działań w ramach przymusu (np. zajęcia, kary, faktury składkowe, itp.) bez upoważnienia do działania jako suweren, pod tym względem bez wątpienia jako organizacja państwowa, urzędnik, beneficjent, legitymizował bez dowodu zobowiązań umownych, umów itp. 100 000 € ryczałt 10 000 000 € ryczałt
 30. Ćwiczenia medyczne i/lub psychiatryczne środki (np. raporty, badania, testy, zabiegi, szczepienia itp.) wbrew woli wydawcy 150 000 € co najmniej 10 000 000 € zryczałtowanej stawki
 31. Przyjęcie/odbiór/zatrzymanie, dowód przydatności, licencje, pozwolenia, dokumenty tożsamości, dowód autentyczności, dokumenty osobiste lub podobne wbrew woli wystawcy (np. paszport, prawo jazdy itp.) 50 000 € minimum 300 000 € minimum
 32. Odrzucenie bez wątpienia upoważnionych przedstawicieli wydawcy 100 000 € ryczałt, plus szkody 500 000 € ryczałtowej stawki plus szkody
 33. Odrzucenie wydawcy jako upoważnionego przedstawiciela strony trzeciej 100 000 € ryczałt, plus szkody 500 000 € ryczałt, plus szkody
 34. Wtargnięcie do pojazdu używanego przez wydawcę bez jego wyraźnej i dobrowolnej zgody 50 000 € ryczałt 100 000 € ryczałt
 35. Wtargnięcie do używanej przez wydawcę latającej maszyny bez jego wyraźnej i dobrowolnej aprobaty 50 000 € ryczałt 100 000 € ryczałt
 36. Wtargnięcie na statek używany przez głosiciela, łódź lub inną jednostkę pływającą, bez jego wyraźnej i dobrowolnej zgody 50 000 € ryczałt 100 000 € ryczałt
 37. Wtargnięcie na zamieszkały, używany grunt/działka wydawcy i bezpłatnego korzystania z niej bez jego wyraźnej zgody 50 000 € ryczałt 5 000 000 € ryczałt
 38. Inwazja na terytorium wydawcy, działalność bez jego wyraźnej i dobrowolnej zgody 150 000 € ryczałt 5 000 000 € ryczałt
 39. Wtargnięcie do wydawcy zajęcie/wykorzystanie obiektu mieszkalnego i innych powiązanych z nim przekształconych pokoi bez jego wyraźnej i dobrowolnej zgody 250 000 € ryczałt 5 000 000 € ryczałt
 40. Praktyczna przemoc fizyczna (działania indywidualne, ciągnięcie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie kajdanek, rewizja ciała, interwencje w/w fizyczne strefy intymne itp. – istnieją konsekwencje działania z indywidualnych działań) przeciwko wydawcy 75 000 € za akcję 2 000 000 €
 41. Aresztowanie 250 000 € zryczałtowana stawka 5 000 000 € zryczałtowana stawka
 42. Zatrzymanie, kara pozbawienia wolności 5000 € za godzinę 75 000 € za godzinę
 43. Przeniesienie powiernictwa na osobę z osoby o tej samej nazwie co wydawca lub próbowanie zrobienia tego bez wyraźnego nazwania tego procesu jako taki 250 000 € ryczałt 5 000 000 € ryczałt
 44. Naruszenie zaufania 1 500 000 € ryczałt 50 000 000 € ryczałt
 45. Odmowa wydania certyfikatów do przedłożenia rządowi/odpowiedniemu, władzy, organizacji, służbom 50 000 € ryczałt 250 000 € ryczałt
 46. Oddanie do dyspozycji wydawcy wbrew jego woli lub założenia takiej woli, aby to zrobić 2 500 000 € ryczałt 10 000 000 € ryczałt
 47. Pozbawienie opieki biologicznej i/lub adoptowanego dziecka 1 000 000 € ryczałt na dziecko 5 000 000 € ryczałt na dziecko
 48. Usuwanie dzieci biologicznych i/lub adoptowanych (chłopców i dziewcząt) 5 000 000 € ryczałt na dziecko 5 000 000 000 € ryczałt na dziecko
 49. Niedotrzymanie terminów/umów jest określane przez nieodwołalną akceptację niniejszych warunków, w tym harmonogram opłat 10 000 € ryczałtowa stawka 50 000 € ryczałtowa stawka
 50. Opłata za przerabianie, edycję nawzajem uruchomionych procesów, tworzenie dokumentów 100 € za rozpoczętą godzinę 200 € za rozpoczętą godzinę
 51. Naruszenie praw wszelkiego rodzaju, w tym religijnych i spowiedzi braci i sióstr wydawcy, jego rodziny i krewnych zgodnie z Art. 7 niniejszych OWH i jego warunków 1 000 000 € ryczałt, plus odszkodowanie 5 000 000 € ryczałt, plus odszkodowanie
 52. Roszczenia w formie oświadczeń zamiast prawidłowego fakturowania, odmowa właściwego fakturowania. Egzekwowanie w jakiejkolwiek formie, nawet próba, uważa się za hańbę zgodnie z Art. 17 5000 € 50 000 €

Wydawca i jedyny wierzyciel wszystkich aktywów zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia i/lub zmiany OWH w dowolnym momencie zastąpić. Warunki mają również zastosowanie w połączeniu z Warunkami Powiadomienia grzecznościowego, nieodwołalnie zarejestrowanymi prawdami w Ustawie o UKC. Jako opłatę zawsze naliczane są obecnie wyższe kwoty (wartość srebra w porównaniu do EUR). Informacje w EURO mogą być W razie potrzeby równowartość aktualnego dziennego kursu wymiany w dolarach amerykańskich. Z zastrzeżeniem błędów! Wszelkie prawa zastrzeżone!

Autorytet interpretacji należy do autora! Obowiązuje aktualna wersja OWH/TO. Dostępne online pod adresem: https://www.trybunal-narodowy.pl/ogolne-podstawy-i-warunki-handlowe-w-tym-taryfa-oplat-zywego-z-ciala-i-duszy-czlowieka/ i/lub na życzenie

20220808*

Te ogólne zasady i warunki handlowe zostały stworzone własnoręcznie i obowiązują prawnie nawet bez podpisu.

Ogólne zasady i warunki handlowe oraz taryfa opłat, stan na 08.08.2022

________________________________________________________________________________

Grzegorz syn Antoniego z rodu Niedźwiecki