polityka,  prawo,  prawo naturalne

Petycja do Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Jelenia Góra, dnia 30 maja 2023 r.

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra,   ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478  REGON 367795191

NIP 6112782086;       Tel. +48 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

kp-pis@kluby.sejm.pl

cis@sejm.gov.pl

PETYCJA

Mając na uwadze zasadę równości wszystkich wobec prawa oraz fakt, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poza wyborami powszechnymi, wybiórczo szanując głos suwerena, dobro wspólne wszystkich obywateli, głosowanie ludowe w najważniejszych dla Polaków sprawach, a subiektywnie korzystając z uprawnień władzy posła przygotował polityczny projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej druk nr 2263, zwracamy się jako czynnik społeczny, jako ewentualny, warunkowy wyborca, z petycją w imię dobra wspólnego o przygotowanie:

  1. Poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie uchylenia zestawu reguł dotyczących materialnego i formalnego immunitetu: poselskiego, sędziowskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, członka Trybunału Stanu, Prezesa NIK, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Art. 105. Treść i zakres immunitetu poselskiego – ArsLege

Art. 181. Immunitet sędziowski – ArsLege

Art. 196. Immunitet sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Art. 200. Immunitet członka Trybunału Stanu – ArsLege

Art. 206. Immunitet Prezesa NIK – ArsLege

Art. 211. Immunitet Rzecznika Praw Obywatelskich – ArsLege

druk nr 2263

Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej projekt dotyczy modyfikacji art. 216 ust. 5 w celu wyłączenia z konstytucyjnie określonego limitu zadłużenia publicznego pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obronnych państwa; dodania art. 234a jako podstawy do przejęcia przez Skarb Państwa własności, która znajduje się w ramach jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku której można domniemywać, że może służyć do wspierania rosyjskiej agresji; przejęty majątek będzie w całości spożytkowany na wsparcie ofiar rosyjskiej agresji.

Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jako dobro wspólne

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Art. 104. Poseł jako przedstawiciel Narodu

1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.

Art. 125. Referendum ogólnokrajowe

  1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki