naród,  prawa człowieka,  prawo,  prawo naturalne,  ważne

Oświadczenie woli Rady Narodowej Jelenia Góra o niewyrażeniu zgody na płacenie diet radnym Rady Miejskiej z pieniędzy podatników

Jelenia Góra, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Rada Narodowa Jeleniej Góry

Adres do doręczeń:

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Urząd Miasta w Jeleniej Górze

OŚWIADCZENIE WOLI

Członkowie Rady Narodowej nie wyrażają zgody na płacenie diet radnym Rady Miejskiej w Jeleniej Górze z pieniędzy podatników.

Jedynie legalnym samorządem jest społeczna Rada Narodowa Jeleniej Góry. To jest jedyny sposób żeby nie było korupcji, żeby radni wyrażali opinie i podejmowali decyzje  kierując się głosem i interesem mieszkańców, a nie za pieniądze, politycznie.

Zważyć należy, co następuje.

Jelenia Góra jest dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry.

Nie przyjęliśmy zaproszenia do zawarcia umowy i nie zawarliśmy umowy wzajemnej, jesteśmy wolnymi ludźmi.

Art. 71. Zaproszenie do zawarcia umowy

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

Art. 487. Definicja umowy wzajemnej

§ 1. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych podlegają przepisom działów poprzedzających niniejszego tytułu, o ile przepisy działu niniejszego nie stanowią inaczej.
§ 2. Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej.

Umowa to czynność prawna, której dokonuje się w oparciu o oświadczenie woli obu stron umowy. W prawie cywilnym jest to porozumienie, które określa wzajemne prawa i obowiązki, np. dwóch kontrahentów podejmujących współpracę.

Umowa, kontrakt (łac. contractus) – w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki (ang. a meeting of minds). Na umowę składają się dwa lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens) zmierzających do zawarcia umowy danego rodzaju. Złożenie przez strony oświadczeń woli, które nie są zgodne, określa się mianem dyssensu[1]. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi[2]

Art. 78. Pisemna forma czynności prawnej

§ 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

Art. 18. Brak zgody na dokonanie czynności prawnej przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych

§ 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.
§ 2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

Art. 58. Bezwzględna nieważność czynności prawnej

§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

Art. 66. Definicja oferty

§ 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.
§ 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Art. 71. Zaproszenie do zawarcia umowy

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/761162,Umowy-w-prawie-cywilnym-klasyfikacja-i-zasada-swobody-umow.html

W załączeniu:

Radny Rady Narodowej Jeleniej Góry

Niedźwiecki Grzegorz