bezprawie,  prawo,  ważne

Wyrok przeciwko sędziemu za poplecznictwo w nadużyciach finansowych urzędnika

Sygn. akt NTN II K 1/23

WYROK NAKAZOWY

W IMIENIU NARODU POLSKIEGO

Dnia 29 grudnia 2023 r.

Najwyższy Trybunał Narodowy II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SP NTN Niedźwiecki Grzegorz

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 29.12.2023 r.

sprawy Urszuli DŁUGOSZ

SSR w Jeleniej Górze

oskarżonej o to, że:

  1. w postępowaniu Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, sygn. akt I C 214/22, dopuściła się umyślnie nadużycia władzy, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, obejścia prawa, poświadczenia nieprawdy, oszustw sądowych, poplecznictwa i wydania w dniu 15 września 2023 r. politycznego wyroku,

tj. czynu z art. 231 § 1 k.k., art. 271 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k., art. 239 § 1 k.k., art. 237 k.k.

przyjmując, na podstawie zebranych w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, zaś okoliczności czynu i wina oskarżonej nie budzi wątpliwości, zgodnie z art. 500 § 1 i 3 k.p.k.

  1. oskarżoną Urszulę DŁUGOSZ uznaje za winną popełnienia zarzucanych jej czynów opisanych w punkcie 1 części wstępnej wyroku, z tym, że przyjmuje, że oddalając pozew o zapłatę nadwyżki czynszu w wysokości 2351,97 zł za mieszkanie socjalne przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze określonej w rozliczeniach indywidualnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy u. Podgórnej 9 w Jeleniej Górze, skrzywdziła Biedak Barbarę nie zasądzając w myśl art. 363 § 1 k.c. w zw. z art. 77 Konstytucji RP obowiązku naprawienia szkody przez zarządcę, skutkującej obniżeniem pokrzywdzonej zasiłku stałego przez cztery lata. Mając na uwadze prawo pozytywne, prawo naturalne, art. 4, 10 i 12 Konstytucji RP, wymierza jej karę 200 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 40 zł każda;
  2. zwalnia oskarżoną Urszulę DŁUGOSZ od przypadającej od niej kosztów postępowania w niniejszej sprawie, obciążając nimi Trybunał Narodowy.

PIERWSZY PREZES

Najwyższego Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

  • – – –

Jelenia Góra, dnia 4 stycznia 2024 r.

Najwyższy Trybunał Narodowy

58-506 Jelenia Góra,   ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478  REGON 367795191

NIP 6112782086;       Tel. +48 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

Izba Odpowiedzialności Zawodowej

Rzecznik Praw Obywatelskich

Krajowa Rada Sądownictwa

Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny

SKARGA

na sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Urszulę Długosz z wnioskiem o:

  1. wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko SSR Urszuli Długosz,
  2. wykluczenie z zawodu sędziego SSR Urszuli Długosz w związku z przekroczeniem uprawnień, poświadczeniem nieprawdy, niedopełnieniem obowiązków, oszustwami sądowymi, stosowaniem prywatnego i politycznego prawa, naruszając dobro wymiaru sprawiedliwości i godząc w autorytet sędziego w związku z niezasadnym oddaleniem pozwu o zapłatę z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie I C 214/22, bądź
  3. skierowanie SSR Urszuli Długosz na powtórną aplikację sędziowską.

W postępowaniu I C 214/22 dopuszczono się umyślnie koterii oraz rażącej obrazy przepisów prawa procesowego i prawa materialnego, tj.:

SSR Urszula Długosz niewłaściwie odczytała czynność procesową, mylnie uznała, że przedmiotem postępowania sądowego I C 214/22 jest żądanie ściągnięcia powódce rzekomych długów czynszowych sprzed siedmiu laty za bezumowne korzystanie ze strychu przy u. Piotra Skargi 11/6 w Jeleniej Górze, zamiast żądanie wykonania zobowiązania przez zarządcę nieruchomości z rozliczeń indywidualnych nadwyżki czynszu przeznaczonej do zwrotu za mieszkanie socjalne przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze.

Naruszono:

Art. 321 k.p.c. Związanie sądu żądaniem

§ 1. Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie.

SSR Urszula Długosz przyznała uprawnienia komornicze dyrektorowi ZGKiM w Jeleniej Górze, zarządy nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze.

Naruszono:

Art. 19 u.p.e.a. Organy egzekucyjne w sprawach należności pieniężnych

§ 1. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz do zabezpieczania takich należności w trybie i na zasadach określonych w dziale IV, z zastrzeżeniem § 2–8.

Art. 758 k.p.c. Właściwość organów w sprawach egzekucyjnych

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników.

SSR Urszula Długosz bezprawnie uznała, że dodatek mieszkaniowy został przez pracowników WGM w Jeleniej Górze zawyżony i rzekomą nadwyżkę bliżej nieokreślonej wysokości należało zaliczyć jako podatek w rozumieniu prawa gospodarczego a nie w rozumieniu świadczeń z pomocy społecznej.

Naruszono:

Art. 833 § 8 k.p.c. Nie podlegają egzekucji dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 1561 i 2456) oraz dodatki energetyczne wypłacone na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

SSR Urszula Długosz bezpodstawnie uznała powódkę Barbarę Biedak jako wierzyciela gminy Jelenia Góra nie dysponując tytułem wykonawczym, stwierdzającym, że Barbara Biedak wygrała proces o zapłatę przeciwko pozwanemu.

Naruszono:

Art. 498 § 1 i 2 k.c. Instytucja potrącenia nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie ponieważ Barbara Biedak nie jest formalnoprawnie wierzycielem gminy Jelenia Góra.

SSR Urszula Długosz bezprawnie uznała, że powódka Barbara Biedak jest dłużnikiem gminy Jelenia Góra w związku z bezumownym korzystaniem sprzed siedmiu laty m.in. przez powódkę ze strychy przy ul. Piotra Skargi 11/6 w Jeleniej Górze i sprawa ma związek z przedmiotowym pozwem I C 214/22 o zapłatę nadwyżki czynszu za mieszkanie socjalne przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze.

Naruszono:

Art. 804 k.p.c. Niedopuszczalność badania obowiązku objętego tytułem wykonawczym

§ 2. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji § 11, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji bez wzywania wierzyciela do uzupełnienia braków wniosku. Nie dotyczy to przedawnienia odsetek wymagalnych po powstaniu tytułu wykonawczego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Art. 118 k.c. Roszczenia o zapłatę czynszu należy uznać za roszczenia okresowe, ponieważ czynsz jest płatny z góry co miesiąc. W związku z tym roszczenia o zapłatę czynszu przedawniają się z upływem trzech lat.

Naruszono ponadto:

  1. Art. 41 K.p.c. Nadużycie prawa procesowego

Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego).

Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.

3.      Art. 7. Zasady działania organów państwa

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

4.      Art. 83. Obowiązek przestrzegania prawa

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

5.      Art. 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

6.      Art. 30. Zasada ochrony godności człowieka

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

7.      Art. 77. Prawo do wynagrodzenia szkody

1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

8.      Art. 6. EKPCz – Prawo do rzetelnego procesu sądowego

Każdy ma prawo do rzetelnego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej.

Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są związani Konstytucją oraz ustawą.

Zasady działania organów państwa określone są w art. 7 Konstytucji RP, a obowiązek przestrzegania prawa nakłada na każdego art. 83 Konstytucji RP.

Rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych

Do podstawowych ogólnych obowiązków sędziego należy przestrzeganie zasad praworządności i bezstronne wymierzanie sprawiedliwości (art. 56 i 1 u.s.p.). Symbolem tych zasad jest ślepa bogini Temida, trzymająca w jednej ręce wagę, na której odmierza prawo, w drugiej zaś miecz, którym je utwierdza. O obliczu i jakości wymiaru sprawiedliwości realizującego ideę praworządności – rozumianą jako równość w postępowaniu sądowym – decydują przede wszystkim sędziowie, ich wysoki poziom moralny i intelektualny. Sędzia powinien stale podtrzymywać przekonanie społeczeństwa o swojej bezstronności, nie wolno mu zachowywać się w jakikolwiek sposób, który by to przekonanie mógł osłabiać (art. 64 § 1 i 2 u.s.p.) powinien przy tym w całej swojej działalności kierować się przede wszystkim dbałością o umacnianie poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego (§ 2 reg.).

Zasada niezawisłości

Published 2017-09-06 | By admin

http://lpg-centrum.pl/wp-content/uploads/2013/02/050-150x150.jpg

Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w stosowaniu wykładni prawa, pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności. Sędzia powinien znać i uwzględniać w wykonywaniu swej funkcji jurysdykcyjnej aktualną problematykę społeczną, gospodarczą i polityczną państwa, powinien kierować się ogólnymi, ustalonymi przez judykaturę i naukę zasadami wykładni prawa oraz regułami logicznego myślenia, przy czym związany jest wykładnią autentyczną, zawartą w samej ustawie.

– wykładnią zawartą w motywach wyroku rewizyjnego przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania (art. 389 k.p.c.)

– wykładnią zawartą w uchwale Sądu Najwyższego udzielającego odpowiedzi na pytanie prawne w konkretnej sprawie (art. 391 k.p.c.)

– wykładnią zawartą w uchwale Sądu Najwyższego wpisaną do księgi zasad prawnych (art. 23-24 ustawy o Sądzie Najwyższym).

Naturalne niejako, a jednocześnie zrozumiałe wyłączenie dowolności sędziego w rozpoznawaniu spraw polega na tym, że jego postawa oznacza przyznanie jego własne, wewnętrzne przekonanie kształtowane jest pod wpływem obyczajów i poglądów społeczeństwa, w którym sędzia żyje i któremu służy swą odpowiedzialną pracą o doniosłym znaczeniu. Świadomość sędziego powinna nieustannie skłaniać go do refleksji.

http://lpg-centrum.pl/zasada-niezawislosci/

Mając na uwadze powyższe skarga z wnioskami jest w pełni uzasadniona.

PIERWSZY PREZES

Najwyższego Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki