prawa człowieka,  prawo,  prawo naturalne

Prawo naturalne versus prawo pozytywne

Stanowisko Trybunału Narodowego

Prawo jest ważną rzeczą, ale prawo to nie świętość. Nad prawem jest przyzwoitość, dobro Narodu. Jeżeli prawo to dobro zaburza, to nie wolno nam uważać to za coś, czego nie możemy naruszyć, czego nie możemy zmienić. Prawo ma służyć nam, prawo, które nie służy Narodowi to jest bezprawie.

Kornel Morawiecki

Trybunał Narodowy zważył, co następuje.

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. jest nieważna z mocy referendum. Nie uchylono Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku.
 2. Wszystkie akty prawne i orzeczenia wydane po 2 kwietnia 1997 r. nie mają mocy ustawy zasadniczej.
 3. Wymiar sprawiedliwości i władza sądownicza są nielegalne. Nie są to instytucje odrębne i niezależne od innych władz. Są z nadania politycznego i politycznie sterowane. Nie służą Narodowi.
 4. Immunitety ustawowe i konstytucyjne są bezprawne. Wszyscy muszą być równi wobec prawa. Bez odpowiedzialności nie ma sprawiedliwości.
 5. Sądy karne bez ławników są nielegalne. Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości nie może być iluzoryczny i teoretyczny. Należy wprowadzić ławy przysięgłych.
 6. Sąd musi nieodpłatnie wydać stronom postępowania jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. Sąd nie może naruszać zasady prawa do obrony.
 7. Każdy wyrok musi mieć uzasadnienie z urzędu. Sąd nie może działać na zasadzie domniemań i naruszać zasady swobodnej oceny dowodów.
 8. Wszystkie posiedzenia i rozprawy muszą być jawne. Władza zwierzchnia należy do Narodu.
 9. Orzeczenia sądowe nie mogą zapadać zaocznie lub bez udziału stron. Nie można kapturowo uprawomocnić politycznych wyroków lub oszustw sądowych.
 10. Musi być oddział kontroli i nadzoru nad sędziami oraz sąd nad sędziami. Sędziowie muszą być odwoływalni.
 11. Sędziowie muszą ponosić odpowiedzialność indywidualną, personalną, finansową i karną za błędy. Muszą osobiście naprawić szkody.
 12. Postępowania odwoławcze oraz środki zaskarżenia (odwołania, zażalenia, skargi, wnioski) muszą być nieodpłatne.
 13. Policja i prokuratura nie są instytucją władzy, są firmami handlowymi i powinny być na własnym podwórku. Naród nie zawarł z nimi żadnej umowy korporacyjnej.

Klasyczna definicja sprawiedliwości pochodzi od rzymskiego prawnika Ulpiana, według którego sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa (Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere).

Prawo naturalne

Prawo naturalne (ius naturale) to uniwersalne, pierwotne prawo (zbiór norm) wynikające z natury ludzkiej, z samego faktu istnienia człowieka, nie jest ustanowione przez władców, sędziów czy instytucje i obowiązuje niezależnie od tego czy zostało zatwierdzone przez władze państwowe, ponadto jest niezbywalne, wiec nikt nie może go człowieka pozbawić.

Prawo naturalne opiera się na założeniu, że człowiek posiadający rozum i wolę z natury przeznaczony jest i powinien czynić dobro. Ponieważ lex naturalis akcentuje szczególnie mocno takie wartości jak sprawiedliwości, dobro, piękno, poszanowanie godności człowieka, dlatego prawo stanowione powinno czerpać z niego jak najwięcej.

Prawo naturalne stanowi podstawę etyki, jest kodeksem moralnym dla wszystkich ludzi, bez względu na poglądy, wyznawaną wiarę. wiek, pochodzenie.

Podstawowymi właściwościami prawa naturalnego są: nieskończoność, niezbywalność, powszechność, poznawalność, kierowanie się rozumem oraz zasadami moralnymi.

Wartości prawa naturalnego: życie, praca, miłość, wolność, sprawiedliwość, równość.

Holenderski prawnik, dyplomata I filozof Huig de Grot uznał:

ustawodawstwo stanowione wynikające z naruszenia prawa naturalnego każdego człowieka, traci moc obowiązującą.

Nowelizacje praw procesowych (formalnych) nie mogą iść w kierunku ograniczeń, radykalizacji, tylko w kierunku przyjaznym, uproszczenia postępowań i nie ograniczania prawa do obrony. Zasada domniemania niewinności musi być zasadą nadrzędną. Niedopuszczalne jest posługiwaniem się definicją, że wyrok, często nielegalny i polityczny, jest prawomocny. Żadne zbrodnie nie mogą być prawomocne.

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki