naród,  polityka,  prawo,  prawo naturalne

Wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego i zwołanie Konstytuanty

Jelenia Góra, dnia 31 października 2022 r.

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra,   ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478  REGON 367795191

NIP 6112782086;       Tel. +48 791830093

sekretariat@grzegorz-niedzwiecki

Trybunał Konstytucyjny

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego i zwołanie Konstytuanty

Mając na uwadze fakt, że Trybunał Narodowy działa w oparciu o Prawo Naturalne, Art. 4, 10 i 12 Konstytucji RP, Deklarację podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwości odnoszących się do ofiar przestępstw i nadużyć władzy (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 40/34 z dnia 29 listopada 1985 r.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Art. 1. – Prawo narodów do samostanowienia) i Deklarację Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej (Artykuł 3 – Ludność rdzenna ma prawo do samookreślenia),

wnosimy o:

  1. wydanie rozstrzygnięcia prawnego, czy wiążąca jest Konstytucja kwietniowa – ustawa zasadnicza II Rzeczypospolitej podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku, która nie została uchylona, czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższy akt prawny Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, niezatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku,
  2. zwołanie Konstytuanty.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 3 kwietnia 1997 r. jest nieważna z mocy prawa, nie została ratyfikowana przez wolny Naród. Również Sejm i Senat są nielegalne, patrz z art. 104 politycznej Konstytucji.

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Posłowie są przedstawicielami Narodu (nie partii politycznych). Nie wiążą ich instrukcje wyborców (czy Naród wyraził na to zgodę?).

Nazwa „konstytucja” pochodzi od łacińskiego słowa constitutio – ustrój. Współcześnie nazwę konstytucji nosi ustawa zasadnicza państwa. Jest to ustawa wyposażona w najwyższą moc prawną.

– konstytucja może być zmieniona tylko w szczególnym trybie, nie stosowanym przy uchwalaniu innych ustaw, który z reguły charakteryzuje się zwiększonym quorum i koniecznością uzyskania kwalifikowanej większości głosów

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, to znaczy połączone izby Sejmu i Senatu, w dniu 2 kwietnia 1997 r., a następnie nieprzyjęta w ogólnokrajowym referendum (quorum 42,86%).

Referendum ogólnokrajowe – procedura głosowania powszechnego, w ramach którego polscy obywatele wyrażają swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. Referendum przeprowadzane jest w najważniejszych dla Polaków sprawach, na terytorium kraju.

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki